ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین حیدری، عباس شاه علی رامشه، (1398). مطالعه تطبیقی تکرار و توالی هفت گناه کبیره اخلاقی در آثار سنایی با هفت دیو بزرگ در مزداپرستی، نشریه ادیان و عرفان، 52(1)، 23-46. magiran.com/p2071751
Hosein Heidari, Abbas Shahali Ramshe , (2019). Repetition and Sequence of Seven Deadly Sins in the Sana’i'sWorks and Seven Great Devils in Zoroastrianism: a Comparative Study, Religions & Mysticism, 52(1), 23-46. magiran.com/p2071751
حسین حیدری، عباس شاه علی رامشه، مطالعه تطبیقی تکرار و توالی هفت گناه کبیره اخلاقی در آثار سنایی با هفت دیو بزرگ در مزداپرستی. نشریه ادیان و عرفان، 1398؛ 52(1): 23-46. magiran.com/p2071751
Hosein Heidari, Abbas Shahali Ramshe , Repetition and Sequence of Seven Deadly Sins in the Sana’i'sWorks and Seven Great Devils in Zoroastrianism: a Comparative Study, Religions & Mysticism, 2019; 52(1): 23-46. magiran.com/p2071751
حسین حیدری، عباس شاه علی رامشه، "مطالعه تطبیقی تکرار و توالی هفت گناه کبیره اخلاقی در آثار سنایی با هفت دیو بزرگ در مزداپرستی"، نشریه ادیان و عرفان 52، شماره 1 (1398): 23-46. magiran.com/p2071751
Hosein Heidari, Abbas Shahali Ramshe , "Repetition and Sequence of Seven Deadly Sins in the Sana’i'sWorks and Seven Great Devils in Zoroastrianism: a Comparative Study", Religions & Mysticism 52, no.1 (2019): 23-46. magiran.com/p2071751
حسین حیدری، عباس شاه علی رامشه، (1398). 'مطالعه تطبیقی تکرار و توالی هفت گناه کبیره اخلاقی در آثار سنایی با هفت دیو بزرگ در مزداپرستی'، نشریه ادیان و عرفان، 52(1)، صص.23-46. magiran.com/p2071751
Hosein Heidari, Abbas Shahali Ramshe , (2019). 'Repetition and Sequence of Seven Deadly Sins in the Sana’i'sWorks and Seven Great Devils in Zoroastrianism: a Comparative Study', Religions & Mysticism, 52(1), pp.23-46. magiran.com/p2071751
حسین حیدری؛ عباس شاه علی رامشه. "مطالعه تطبیقی تکرار و توالی هفت گناه کبیره اخلاقی در آثار سنایی با هفت دیو بزرگ در مزداپرستی". نشریه ادیان و عرفان، 52 ،1 ، 1398، 23-46. magiran.com/p2071751
Hosein Heidari; Abbas Shahali Ramshe . "Repetition and Sequence of Seven Deadly Sins in the Sana’i'sWorks and Seven Great Devils in Zoroastrianism: a Comparative Study", Religions & Mysticism, 52, 1, 2019, 23-46. magiran.com/p2071751
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال