ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید رستنده، وحید مبارک، ابراهیم رحیمی زنگنه، (1398). همانندی تاویل های منشوری عطار از هبوط آدم و سقوط ابلیس، نشریه ادیان و عرفان، 52(1)، 47-68. magiran.com/p2071752
Majid Rastandeh , Vahid Mobarak, Ebrahim Rahimi Zanganeh, (2019). The similarity of prismatic interpretation of Attar of the fall of Adam and the fall of Iblis, Religions & Mysticism, 52(1), 47-68. magiran.com/p2071752
مجید رستنده، وحید مبارک، ابراهیم رحیمی زنگنه، همانندی تاویل های منشوری عطار از هبوط آدم و سقوط ابلیس. نشریه ادیان و عرفان، 1398؛ 52(1): 47-68. magiran.com/p2071752
Majid Rastandeh , Vahid Mobarak, Ebrahim Rahimi Zanganeh, The similarity of prismatic interpretation of Attar of the fall of Adam and the fall of Iblis, Religions & Mysticism, 2019; 52(1): 47-68. magiran.com/p2071752
مجید رستنده، وحید مبارک، ابراهیم رحیمی زنگنه، "همانندی تاویل های منشوری عطار از هبوط آدم و سقوط ابلیس"، نشریه ادیان و عرفان 52، شماره 1 (1398): 47-68. magiran.com/p2071752
Majid Rastandeh , Vahid Mobarak, Ebrahim Rahimi Zanganeh, "The similarity of prismatic interpretation of Attar of the fall of Adam and the fall of Iblis", Religions & Mysticism 52, no.1 (2019): 47-68. magiran.com/p2071752
مجید رستنده، وحید مبارک، ابراهیم رحیمی زنگنه، (1398). 'همانندی تاویل های منشوری عطار از هبوط آدم و سقوط ابلیس'، نشریه ادیان و عرفان، 52(1)، صص.47-68. magiran.com/p2071752
Majid Rastandeh , Vahid Mobarak, Ebrahim Rahimi Zanganeh, (2019). 'The similarity of prismatic interpretation of Attar of the fall of Adam and the fall of Iblis', Religions & Mysticism, 52(1), pp.47-68. magiran.com/p2071752
مجید رستنده؛ وحید مبارک؛ ابراهیم رحیمی زنگنه. "همانندی تاویل های منشوری عطار از هبوط آدم و سقوط ابلیس". نشریه ادیان و عرفان، 52 ،1 ، 1398، 47-68. magiran.com/p2071752
Majid Rastandeh ; Vahid Mobarak; Ebrahim Rahimi Zanganeh. "The similarity of prismatic interpretation of Attar of the fall of Adam and the fall of Iblis", Religions & Mysticism, 52, 1, 2019, 47-68. magiran.com/p2071752
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال