ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد میری، (1398). بررسی تاریخی مراتب پیوند سالک با اسمای الهی در مکتب ابن عربی، نشریه ادیان و عرفان، 52(1)، 143-163. magiran.com/p2071756
Mohammad Miri , (2019). A Historical Study of the Hierarchy of the Seeker's relation to Divine Names in Ibn Arabi School, Religions & Mysticism, 52(1), 143-163. magiran.com/p2071756
محمد میری، بررسی تاریخی مراتب پیوند سالک با اسمای الهی در مکتب ابن عربی. نشریه ادیان و عرفان، 1398؛ 52(1): 143-163. magiran.com/p2071756
Mohammad Miri , A Historical Study of the Hierarchy of the Seeker's relation to Divine Names in Ibn Arabi School, Religions & Mysticism, 2019; 52(1): 143-163. magiran.com/p2071756
محمد میری، "بررسی تاریخی مراتب پیوند سالک با اسمای الهی در مکتب ابن عربی"، نشریه ادیان و عرفان 52، شماره 1 (1398): 143-163. magiran.com/p2071756
Mohammad Miri , "A Historical Study of the Hierarchy of the Seeker's relation to Divine Names in Ibn Arabi School", Religions & Mysticism 52, no.1 (2019): 143-163. magiran.com/p2071756
محمد میری، (1398). 'بررسی تاریخی مراتب پیوند سالک با اسمای الهی در مکتب ابن عربی'، نشریه ادیان و عرفان، 52(1)، صص.143-163. magiran.com/p2071756
Mohammad Miri , (2019). 'A Historical Study of the Hierarchy of the Seeker's relation to Divine Names in Ibn Arabi School', Religions & Mysticism, 52(1), pp.143-163. magiran.com/p2071756
محمد میری. "بررسی تاریخی مراتب پیوند سالک با اسمای الهی در مکتب ابن عربی". نشریه ادیان و عرفان، 52 ،1 ، 1398، 143-163. magiran.com/p2071756
Mohammad Miri . "A Historical Study of the Hierarchy of the Seeker's relation to Divine Names in Ibn Arabi School", Religions & Mysticism, 52, 1, 2019, 143-163. magiran.com/p2071756
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال