ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابوالفضل فروغی نژاد، مرتضی طاهری، نادر ملایی، مهدی شیوا، (1398). مدل‏سازی سختی تایرها برپایه سرعت انتشار امواج فراصوتی طولی با استفاده از رگرسیون فرآیند گاوسی، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 51(5)، 31-40. magiran.com/p2071766
Abolfazl Foorginejad , Morteza Taheri, Nader Mollayi, Mehdi Shiva, (2019). Tire hardness modeling based on longitudinal ultrasonic velocity using the Gaussian Process Regression, Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 51(5), 31-40. magiran.com/p2071766
ابوالفضل فروغی نژاد، مرتضی طاهری، نادر ملایی، مهدی شیوا، مدل‏سازی سختی تایرها برپایه سرعت انتشار امواج فراصوتی طولی با استفاده از رگرسیون فرآیند گاوسی. مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 1398؛ 51(5): 31-40. magiran.com/p2071766
Abolfazl Foorginejad , Morteza Taheri, Nader Mollayi, Mehdi Shiva, Tire hardness modeling based on longitudinal ultrasonic velocity using the Gaussian Process Regression, Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 2019; 51(5): 31-40. magiran.com/p2071766
ابوالفضل فروغی نژاد، مرتضی طاهری، نادر ملایی، مهدی شیوا، "مدل‏سازی سختی تایرها برپایه سرعت انتشار امواج فراصوتی طولی با استفاده از رگرسیون فرآیند گاوسی"، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر 51، شماره 5 (1398): 31-40. magiran.com/p2071766
Abolfazl Foorginejad , Morteza Taheri, Nader Mollayi, Mehdi Shiva, "Tire hardness modeling based on longitudinal ultrasonic velocity using the Gaussian Process Regression", Amirkabir Journal Mechanical Engineering 51, no.5 (2019): 31-40. magiran.com/p2071766
ابوالفضل فروغی نژاد، مرتضی طاهری، نادر ملایی، مهدی شیوا، (1398). 'مدل‏سازی سختی تایرها برپایه سرعت انتشار امواج فراصوتی طولی با استفاده از رگرسیون فرآیند گاوسی'، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 51(5)، صص.31-40. magiran.com/p2071766
Abolfazl Foorginejad , Morteza Taheri, Nader Mollayi, Mehdi Shiva, (2019). 'Tire hardness modeling based on longitudinal ultrasonic velocity using the Gaussian Process Regression', Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 51(5), pp.31-40. magiran.com/p2071766
ابوالفضل فروغی نژاد؛ مرتضی طاهری؛ نادر ملایی؛ مهدی شیوا. "مدل‏سازی سختی تایرها برپایه سرعت انتشار امواج فراصوتی طولی با استفاده از رگرسیون فرآیند گاوسی". مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 51 ،5 ، 1398، 31-40. magiran.com/p2071766
Abolfazl Foorginejad ; Morteza Taheri; Nader Mollayi; Mehdi Shiva. "Tire hardness modeling based on longitudinal ultrasonic velocity using the Gaussian Process Regression", Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 51, 5, 2019, 31-40. magiran.com/p2071766
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال