ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی رخشنده، محمد علی میرزایی خلیل آبادی، (1398). بررسی ساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت آلومینیوم/برنج تولید شده با فرآیند نورد تجمعی، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 51(5)، 61-70. magiran.com/p2071769
Ali Rakhshandeh, Mohammad Ali Mirzaee Khalil Abadi , (2019). Investigation of the microstructure and mechanical properties of aluminum/brass composite produced by ARB process, Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 51(5), 61-70. magiran.com/p2071769
علی رخشنده، محمد علی میرزایی خلیل آبادی، بررسی ساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت آلومینیوم/برنج تولید شده با فرآیند نورد تجمعی. مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 1398؛ 51(5): 61-70. magiran.com/p2071769
Ali Rakhshandeh, Mohammad Ali Mirzaee Khalil Abadi , Investigation of the microstructure and mechanical properties of aluminum/brass composite produced by ARB process, Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 2019; 51(5): 61-70. magiran.com/p2071769
علی رخشنده، محمد علی میرزایی خلیل آبادی، "بررسی ساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت آلومینیوم/برنج تولید شده با فرآیند نورد تجمعی"، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر 51، شماره 5 (1398): 61-70. magiran.com/p2071769
Ali Rakhshandeh, Mohammad Ali Mirzaee Khalil Abadi , "Investigation of the microstructure and mechanical properties of aluminum/brass composite produced by ARB process", Amirkabir Journal Mechanical Engineering 51, no.5 (2019): 61-70. magiran.com/p2071769
علی رخشنده، محمد علی میرزایی خلیل آبادی، (1398). 'بررسی ساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت آلومینیوم/برنج تولید شده با فرآیند نورد تجمعی'، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 51(5)، صص.61-70. magiran.com/p2071769
Ali Rakhshandeh, Mohammad Ali Mirzaee Khalil Abadi , (2019). 'Investigation of the microstructure and mechanical properties of aluminum/brass composite produced by ARB process', Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 51(5), pp.61-70. magiran.com/p2071769
علی رخشنده؛ محمد علی میرزایی خلیل آبادی. "بررسی ساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت آلومینیوم/برنج تولید شده با فرآیند نورد تجمعی". مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 51 ،5 ، 1398، 61-70. magiran.com/p2071769
Ali Rakhshandeh; Mohammad Ali Mirzaee Khalil Abadi . "Investigation of the microstructure and mechanical properties of aluminum/brass composite produced by ARB process", Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 51, 5, 2019, 61-70. magiran.com/p2071769
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال