ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر حسین دایی سرخابی، غلامحسین امجدی، (1398). بررسی تاثیر نانو ذرات کربنات کلسیم و سازگار کننده بر زبری سطح و مقاومت خراش سطحی پلی آمید 6، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 51(5)، 91-100. magiran.com/p2071772
Amir Hossein Daei Sorkhabi , Gholamhossein Amjadi, (2019). The effect of calcium carbonate nanoparticles and compatibilizer on surface roughness and surface scratch resistance of the polyamide 6, Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 51(5), 91-100. magiran.com/p2071772
امیر حسین دایی سرخابی، غلامحسین امجدی، بررسی تاثیر نانو ذرات کربنات کلسیم و سازگار کننده بر زبری سطح و مقاومت خراش سطحی پلی آمید 6. مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 1398؛ 51(5): 91-100. magiran.com/p2071772
Amir Hossein Daei Sorkhabi , Gholamhossein Amjadi, The effect of calcium carbonate nanoparticles and compatibilizer on surface roughness and surface scratch resistance of the polyamide 6, Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 2019; 51(5): 91-100. magiran.com/p2071772
امیر حسین دایی سرخابی، غلامحسین امجدی، "بررسی تاثیر نانو ذرات کربنات کلسیم و سازگار کننده بر زبری سطح و مقاومت خراش سطحی پلی آمید 6"، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر 51، شماره 5 (1398): 91-100. magiran.com/p2071772
Amir Hossein Daei Sorkhabi , Gholamhossein Amjadi, "The effect of calcium carbonate nanoparticles and compatibilizer on surface roughness and surface scratch resistance of the polyamide 6", Amirkabir Journal Mechanical Engineering 51, no.5 (2019): 91-100. magiran.com/p2071772
امیر حسین دایی سرخابی، غلامحسین امجدی، (1398). 'بررسی تاثیر نانو ذرات کربنات کلسیم و سازگار کننده بر زبری سطح و مقاومت خراش سطحی پلی آمید 6'، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 51(5)، صص.91-100. magiran.com/p2071772
Amir Hossein Daei Sorkhabi , Gholamhossein Amjadi, (2019). 'The effect of calcium carbonate nanoparticles and compatibilizer on surface roughness and surface scratch resistance of the polyamide 6', Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 51(5), pp.91-100. magiran.com/p2071772
امیر حسین دایی سرخابی؛ غلامحسین امجدی. "بررسی تاثیر نانو ذرات کربنات کلسیم و سازگار کننده بر زبری سطح و مقاومت خراش سطحی پلی آمید 6". مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 51 ،5 ، 1398، 91-100. magiran.com/p2071772
Amir Hossein Daei Sorkhabi ; Gholamhossein Amjadi. "The effect of calcium carbonate nanoparticles and compatibilizer on surface roughness and surface scratch resistance of the polyamide 6", Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 51, 5, 2019, 91-100. magiran.com/p2071772
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال