ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامرضا امینی خیابانی، (1396). تاثیر مدیریت راهبردی بر حوزه های عملکردی یک سازمان آموزشی- انتظامی (مورد مطالعه: آموزشگاه علمی- تخصصی شهید چمران ناجا)، فصلنامه توسعه سازمانی پلیس، 14(4)، 11-28. magiran.com/p2071789
Gholamreza Amini Khiabani, (2018). The Role of Strategic Management on Outsourcing in Military Organizations, a Perspective of Long Term Future, , 14(4), 11-28. magiran.com/p2071789
غلامرضا امینی خیابانی، تاثیر مدیریت راهبردی بر حوزه های عملکردی یک سازمان آموزشی- انتظامی (مورد مطالعه: آموزشگاه علمی- تخصصی شهید چمران ناجا). فصلنامه توسعه سازمانی پلیس، 1396؛ 14(4): 11-28. magiran.com/p2071789
Gholamreza Amini Khiabani, The Role of Strategic Management on Outsourcing in Military Organizations, a Perspective of Long Term Future, , 2018; 14(4): 11-28. magiran.com/p2071789
غلامرضا امینی خیابانی، "تاثیر مدیریت راهبردی بر حوزه های عملکردی یک سازمان آموزشی- انتظامی (مورد مطالعه: آموزشگاه علمی- تخصصی شهید چمران ناجا)"، فصلنامه توسعه سازمانی پلیس 14، شماره 4 (1396): 11-28. magiran.com/p2071789
Gholamreza Amini Khiabani, "The Role of Strategic Management on Outsourcing in Military Organizations, a Perspective of Long Term Future", 14, no.4 (2018): 11-28. magiran.com/p2071789
غلامرضا امینی خیابانی، (1396). 'تاثیر مدیریت راهبردی بر حوزه های عملکردی یک سازمان آموزشی- انتظامی (مورد مطالعه: آموزشگاه علمی- تخصصی شهید چمران ناجا)'، فصلنامه توسعه سازمانی پلیس، 14(4)، صص.11-28. magiran.com/p2071789
Gholamreza Amini Khiabani, (2018). 'The Role of Strategic Management on Outsourcing in Military Organizations, a Perspective of Long Term Future', , 14(4), pp.11-28. magiran.com/p2071789
غلامرضا امینی خیابانی. "تاثیر مدیریت راهبردی بر حوزه های عملکردی یک سازمان آموزشی- انتظامی (مورد مطالعه: آموزشگاه علمی- تخصصی شهید چمران ناجا)". فصلنامه توسعه سازمانی پلیس، 14 ،4 ، 1396، 11-28. magiran.com/p2071789
Gholamreza Amini Khiabani. "The Role of Strategic Management on Outsourcing in Military Organizations, a Perspective of Long Term Future", , 14, 4, 2018, 11-28. magiran.com/p2071789
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال