ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد محمدظاهری، رضا سپهوند، محمد حکاک، (1396). ارائه الگوی بومی تنبلی سازمانی در سازمان های ایران با رویکرد DANP، فصلنامه توسعه سازمانی پلیس، 14(4)، 50-73. magiran.com/p2071791
Mohammad Mohammad Zaheri, Reza Sepahvand, Mohammad Hakak, (2018). Presenting the Indigenous Pattern of Organizational laziness in Iranian organizations with the approach of the DANP, , 14(4), 50-73. magiran.com/p2071791
محمد محمدظاهری، رضا سپهوند، محمد حکاک، ارائه الگوی بومی تنبلی سازمانی در سازمان های ایران با رویکرد DANP. فصلنامه توسعه سازمانی پلیس، 1396؛ 14(4): 50-73. magiran.com/p2071791
Mohammad Mohammad Zaheri, Reza Sepahvand, Mohammad Hakak, Presenting the Indigenous Pattern of Organizational laziness in Iranian organizations with the approach of the DANP, , 2018; 14(4): 50-73. magiran.com/p2071791
محمد محمدظاهری، رضا سپهوند، محمد حکاک، "ارائه الگوی بومی تنبلی سازمانی در سازمان های ایران با رویکرد DANP"، فصلنامه توسعه سازمانی پلیس 14، شماره 4 (1396): 50-73. magiran.com/p2071791
Mohammad Mohammad Zaheri, Reza Sepahvand, Mohammad Hakak, "Presenting the Indigenous Pattern of Organizational laziness in Iranian organizations with the approach of the DANP", 14, no.4 (2018): 50-73. magiran.com/p2071791
محمد محمدظاهری، رضا سپهوند، محمد حکاک، (1396). 'ارائه الگوی بومی تنبلی سازمانی در سازمان های ایران با رویکرد DANP'، فصلنامه توسعه سازمانی پلیس، 14(4)، صص.50-73. magiran.com/p2071791
Mohammad Mohammad Zaheri, Reza Sepahvand, Mohammad Hakak, (2018). 'Presenting the Indigenous Pattern of Organizational laziness in Iranian organizations with the approach of the DANP', , 14(4), pp.50-73. magiran.com/p2071791
محمد محمدظاهری؛ رضا سپهوند؛ محمد حکاک. "ارائه الگوی بومی تنبلی سازمانی در سازمان های ایران با رویکرد DANP". فصلنامه توسعه سازمانی پلیس، 14 ،4 ، 1396، 50-73. magiran.com/p2071791
Mohammad Mohammad Zaheri; Reza Sepahvand; Mohammad Hakak. "Presenting the Indigenous Pattern of Organizational laziness in Iranian organizations with the approach of the DANP", , 14, 4, 2018, 50-73. magiran.com/p2071791
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال