ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحید عباسی، سیدعباس حسینی، رسول قربانی، حسن صالحی، حسین عبدالحی، (1398). شناسایی زیستگاه های مناسب برای گونه غیربومی تیلاپیای نیل (Oreochromis niluticus) براساس مدل های بوم شناختی در استان گلستان، فصلنامه محیط زیست جانوری، 11(3)، 155-162. magiran.com/p2071813
Vahid Abbasi , Seyed Abbas Hoseini, Rasoul Ghorbani, Hasan Salehi, Hosein Abdolhay, (2019). Identification suitable habitats for Nile tilapia (Oreochromis niluticus) according to niche modeles in Golestan province, Journal of Animal Environment, 11(3), 155-162. magiran.com/p2071813
وحید عباسی، سیدعباس حسینی، رسول قربانی، حسن صالحی، حسین عبدالحی، شناسایی زیستگاه های مناسب برای گونه غیربومی تیلاپیای نیل (Oreochromis niluticus) براساس مدل های بوم شناختی در استان گلستان. فصلنامه محیط زیست جانوری، 1398؛ 11(3): 155-162. magiran.com/p2071813
Vahid Abbasi , Seyed Abbas Hoseini, Rasoul Ghorbani, Hasan Salehi, Hosein Abdolhay, Identification suitable habitats for Nile tilapia (Oreochromis niluticus) according to niche modeles in Golestan province, Journal of Animal Environment, 2019; 11(3): 155-162. magiran.com/p2071813
وحید عباسی، سیدعباس حسینی، رسول قربانی، حسن صالحی، حسین عبدالحی، "شناسایی زیستگاه های مناسب برای گونه غیربومی تیلاپیای نیل (Oreochromis niluticus) براساس مدل های بوم شناختی در استان گلستان"، فصلنامه محیط زیست جانوری 11، شماره 3 (1398): 155-162. magiran.com/p2071813
Vahid Abbasi , Seyed Abbas Hoseini, Rasoul Ghorbani, Hasan Salehi, Hosein Abdolhay, "Identification suitable habitats for Nile tilapia (Oreochromis niluticus) according to niche modeles in Golestan province", Journal of Animal Environment 11, no.3 (2019): 155-162. magiran.com/p2071813
وحید عباسی، سیدعباس حسینی، رسول قربانی، حسن صالحی، حسین عبدالحی، (1398). 'شناسایی زیستگاه های مناسب برای گونه غیربومی تیلاپیای نیل (Oreochromis niluticus) براساس مدل های بوم شناختی در استان گلستان'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 11(3)، صص.155-162. magiran.com/p2071813
Vahid Abbasi , Seyed Abbas Hoseini, Rasoul Ghorbani, Hasan Salehi, Hosein Abdolhay, (2019). 'Identification suitable habitats for Nile tilapia (Oreochromis niluticus) according to niche modeles in Golestan province', Journal of Animal Environment, 11(3), pp.155-162. magiran.com/p2071813
وحید عباسی؛ سیدعباس حسینی؛ رسول قربانی؛ حسن صالحی؛ حسین عبدالحی. "شناسایی زیستگاه های مناسب برای گونه غیربومی تیلاپیای نیل (Oreochromis niluticus) براساس مدل های بوم شناختی در استان گلستان". فصلنامه محیط زیست جانوری، 11 ،3 ، 1398، 155-162. magiran.com/p2071813
Vahid Abbasi ; Seyed Abbas Hoseini; Rasoul Ghorbani; Hasan Salehi; Hosein Abdolhay. "Identification suitable habitats for Nile tilapia (Oreochromis niluticus) according to niche modeles in Golestan province", Journal of Animal Environment, 11, 3, 2019, 155-162. magiran.com/p2071813
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال