ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عاطفه رستم زاده، حمید علاف نویریان، میر مسعود سجادی، سید حسین حسینی فر، (1398). تاثیر سطوح مختلف استات سدیم جیره بر کارآیی رشد و فعالیت آنزیم های گوارشی روده ماهی طلایی (Carassius auratus)، فصلنامه محیط زیست جانوری، 11(3)، 173-180. magiran.com/p2071815
Atefeh Rostamzadeh, Hamid Allaf Noveirian , Mirmasoud Sajjadi, Seyed Hossein Hoseinifar, (2019). The effects of different levels dietary sodium acetate on growth performance and digestive enzymes activity in goldfish (Carassius auratus), Journal of Animal Environment, 11(3), 173-180. magiran.com/p2071815
عاطفه رستم زاده، حمید علاف نویریان، میر مسعود سجادی، سید حسین حسینی فر، تاثیر سطوح مختلف استات سدیم جیره بر کارآیی رشد و فعالیت آنزیم های گوارشی روده ماهی طلایی (Carassius auratus). فصلنامه محیط زیست جانوری، 1398؛ 11(3): 173-180. magiran.com/p2071815
Atefeh Rostamzadeh, Hamid Allaf Noveirian , Mirmasoud Sajjadi, Seyed Hossein Hoseinifar, The effects of different levels dietary sodium acetate on growth performance and digestive enzymes activity in goldfish (Carassius auratus), Journal of Animal Environment, 2019; 11(3): 173-180. magiran.com/p2071815
عاطفه رستم زاده، حمید علاف نویریان، میر مسعود سجادی، سید حسین حسینی فر، "تاثیر سطوح مختلف استات سدیم جیره بر کارآیی رشد و فعالیت آنزیم های گوارشی روده ماهی طلایی (Carassius auratus)"، فصلنامه محیط زیست جانوری 11، شماره 3 (1398): 173-180. magiran.com/p2071815
Atefeh Rostamzadeh, Hamid Allaf Noveirian , Mirmasoud Sajjadi, Seyed Hossein Hoseinifar, "The effects of different levels dietary sodium acetate on growth performance and digestive enzymes activity in goldfish (Carassius auratus)", Journal of Animal Environment 11, no.3 (2019): 173-180. magiran.com/p2071815
عاطفه رستم زاده، حمید علاف نویریان، میر مسعود سجادی، سید حسین حسینی فر، (1398). 'تاثیر سطوح مختلف استات سدیم جیره بر کارآیی رشد و فعالیت آنزیم های گوارشی روده ماهی طلایی (Carassius auratus)'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 11(3)، صص.173-180. magiran.com/p2071815
Atefeh Rostamzadeh, Hamid Allaf Noveirian , Mirmasoud Sajjadi, Seyed Hossein Hoseinifar, (2019). 'The effects of different levels dietary sodium acetate on growth performance and digestive enzymes activity in goldfish (Carassius auratus)', Journal of Animal Environment, 11(3), pp.173-180. magiran.com/p2071815
عاطفه رستم زاده؛ حمید علاف نویریان؛ میر مسعود سجادی؛ سید حسین حسینی فر. "تاثیر سطوح مختلف استات سدیم جیره بر کارآیی رشد و فعالیت آنزیم های گوارشی روده ماهی طلایی (Carassius auratus)". فصلنامه محیط زیست جانوری، 11 ،3 ، 1398، 173-180. magiran.com/p2071815
Atefeh Rostamzadeh; Hamid Allaf Noveirian ; Mirmasoud Sajjadi; Seyed Hossein Hoseinifar. "The effects of different levels dietary sodium acetate on growth performance and digestive enzymes activity in goldfish (Carassius auratus)", Journal of Animal Environment, 11, 3, 2019, 173-180. magiran.com/p2071815
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال