ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سهیل لامعلی حسن کیاده، مهدی محمدعلیخانی، سلطنت نجار لشگری، رقیه محمودی، (1398). تاثیر غلظت های مختلف اسیدفولیک و ریبوفلاوین بر برخی از شاخص های رشد، خونی و ایمنی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)، فصلنامه محیط زیست جانوری، 11(3)، 191-198. magiran.com/p2071817
Sohail Lameeihassankiadeh, Mehdi Mohammadalikhani, Saltanat Najjar Lashgari, Roghaye Mahmodi , (2019). Effect of different concentrations of folic acid and riboflavin on some growth, blood and immune indices of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerling, Journal of Animal Environment, 11(3), 191-198. magiran.com/p2071817
سهیل لامعلی حسن کیاده، مهدی محمدعلیخانی، سلطنت نجار لشگری، رقیه محمودی، تاثیر غلظت های مختلف اسیدفولیک و ریبوفلاوین بر برخی از شاخص های رشد، خونی و ایمنی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). فصلنامه محیط زیست جانوری، 1398؛ 11(3): 191-198. magiran.com/p2071817
Sohail Lameeihassankiadeh, Mehdi Mohammadalikhani, Saltanat Najjar Lashgari, Roghaye Mahmodi , Effect of different concentrations of folic acid and riboflavin on some growth, blood and immune indices of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerling, Journal of Animal Environment, 2019; 11(3): 191-198. magiran.com/p2071817
سهیل لامعلی حسن کیاده، مهدی محمدعلیخانی، سلطنت نجار لشگری، رقیه محمودی، "تاثیر غلظت های مختلف اسیدفولیک و ریبوفلاوین بر برخی از شاخص های رشد، خونی و ایمنی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)"، فصلنامه محیط زیست جانوری 11، شماره 3 (1398): 191-198. magiran.com/p2071817
Sohail Lameeihassankiadeh, Mehdi Mohammadalikhani, Saltanat Najjar Lashgari, Roghaye Mahmodi , "Effect of different concentrations of folic acid and riboflavin on some growth, blood and immune indices of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerling", Journal of Animal Environment 11, no.3 (2019): 191-198. magiran.com/p2071817
سهیل لامعلی حسن کیاده، مهدی محمدعلیخانی، سلطنت نجار لشگری، رقیه محمودی، (1398). 'تاثیر غلظت های مختلف اسیدفولیک و ریبوفلاوین بر برخی از شاخص های رشد، خونی و ایمنی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 11(3)، صص.191-198. magiran.com/p2071817
Sohail Lameeihassankiadeh, Mehdi Mohammadalikhani, Saltanat Najjar Lashgari, Roghaye Mahmodi , (2019). 'Effect of different concentrations of folic acid and riboflavin on some growth, blood and immune indices of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerling', Journal of Animal Environment, 11(3), pp.191-198. magiran.com/p2071817
سهیل لامعلی حسن کیاده؛ مهدی محمدعلیخانی؛ سلطنت نجار لشگری؛ رقیه محمودی. "تاثیر غلظت های مختلف اسیدفولیک و ریبوفلاوین بر برخی از شاخص های رشد، خونی و ایمنی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)". فصلنامه محیط زیست جانوری، 11 ،3 ، 1398، 191-198. magiran.com/p2071817
Sohail Lameeihassankiadeh; Mehdi Mohammadalikhani; Saltanat Najjar Lashgari; Roghaye Mahmodi . "Effect of different concentrations of folic acid and riboflavin on some growth, blood and immune indices of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerling", Journal of Animal Environment, 11, 3, 2019, 191-198. magiran.com/p2071817
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال