ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعیده مرادی نژاد، سیدجواد ابوالقاسمی، علی اصغر خانی پور، (1398). مقایسه اثر روش های خشک کردن در خلاء و آون بر ویژگی های شیمیایی و زمان ماندگاری سوریمی تهیه شده از فیله ماهی کپورنقره ای (Hypophthalmichthys molitrix)، فصلنامه محیط زیست جانوری، 11(3)، 213-220. magiran.com/p2071820
Saiidae Moradinezhad, Seyedjavad Abolghasemi , Ali Asghar Khanipour, (2019). The comparison of vacuum and oven drying methods on chemical and shelf life of silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) fillet surimi, Journal of Animal Environment, 11(3), 213-220. magiran.com/p2071820
سعیده مرادی نژاد، سیدجواد ابوالقاسمی، علی اصغر خانی پور، مقایسه اثر روش های خشک کردن در خلاء و آون بر ویژگی های شیمیایی و زمان ماندگاری سوریمی تهیه شده از فیله ماهی کپورنقره ای (Hypophthalmichthys molitrix). فصلنامه محیط زیست جانوری، 1398؛ 11(3): 213-220. magiran.com/p2071820
Saiidae Moradinezhad, Seyedjavad Abolghasemi , Ali Asghar Khanipour, The comparison of vacuum and oven drying methods on chemical and shelf life of silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) fillet surimi, Journal of Animal Environment, 2019; 11(3): 213-220. magiran.com/p2071820
سعیده مرادی نژاد، سیدجواد ابوالقاسمی، علی اصغر خانی پور، "مقایسه اثر روش های خشک کردن در خلاء و آون بر ویژگی های شیمیایی و زمان ماندگاری سوریمی تهیه شده از فیله ماهی کپورنقره ای (Hypophthalmichthys molitrix)"، فصلنامه محیط زیست جانوری 11، شماره 3 (1398): 213-220. magiran.com/p2071820
Saiidae Moradinezhad, Seyedjavad Abolghasemi , Ali Asghar Khanipour, "The comparison of vacuum and oven drying methods on chemical and shelf life of silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) fillet surimi", Journal of Animal Environment 11, no.3 (2019): 213-220. magiran.com/p2071820
سعیده مرادی نژاد، سیدجواد ابوالقاسمی، علی اصغر خانی پور، (1398). 'مقایسه اثر روش های خشک کردن در خلاء و آون بر ویژگی های شیمیایی و زمان ماندگاری سوریمی تهیه شده از فیله ماهی کپورنقره ای (Hypophthalmichthys molitrix)'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 11(3)، صص.213-220. magiran.com/p2071820
Saiidae Moradinezhad, Seyedjavad Abolghasemi , Ali Asghar Khanipour, (2019). 'The comparison of vacuum and oven drying methods on chemical and shelf life of silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) fillet surimi', Journal of Animal Environment, 11(3), pp.213-220. magiran.com/p2071820
سعیده مرادی نژاد؛ سیدجواد ابوالقاسمی؛ علی اصغر خانی پور. "مقایسه اثر روش های خشک کردن در خلاء و آون بر ویژگی های شیمیایی و زمان ماندگاری سوریمی تهیه شده از فیله ماهی کپورنقره ای (Hypophthalmichthys molitrix)". فصلنامه محیط زیست جانوری، 11 ،3 ، 1398، 213-220. magiran.com/p2071820
Saiidae Moradinezhad; Seyedjavad Abolghasemi ; Ali Asghar Khanipour. "The comparison of vacuum and oven drying methods on chemical and shelf life of silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) fillet surimi", Journal of Animal Environment, 11, 3, 2019, 213-220. magiran.com/p2071820
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال