ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد نیرومند، آرش اکبرزاده، عیسی ابراهیمی، سید علیرضا سبحانی، اردشیر شیخ احمدی، (1398). تاثیر سطوح مختلف سیاه دانه جیره غذایی بر فاکتورهای بیوشیمیایی همولنف میگوی پاسفید غربی (Penaeus vannamei)، فصلنامه محیط زیست جانوری، 11(3)، 279-286. magiran.com/p2071829
Mohammad Niroomand, Arash Akbarzadeh , Eisa Ebrahimi, Seyed Alireza Sobhani, Ardshir Sheikhahmadi, (2019). Effects of dietary black cumin seed on haemolymph biochemical parameters of Pacific white shrimp (Penaeus vannamei), Journal of Animal Environment, 11(3), 279-286. magiran.com/p2071829
محمد نیرومند، آرش اکبرزاده، عیسی ابراهیمی، سید علیرضا سبحانی، اردشیر شیخ احمدی، تاثیر سطوح مختلف سیاه دانه جیره غذایی بر فاکتورهای بیوشیمیایی همولنف میگوی پاسفید غربی (Penaeus vannamei). فصلنامه محیط زیست جانوری، 1398؛ 11(3): 279-286. magiran.com/p2071829
Mohammad Niroomand, Arash Akbarzadeh , Eisa Ebrahimi, Seyed Alireza Sobhani, Ardshir Sheikhahmadi, Effects of dietary black cumin seed on haemolymph biochemical parameters of Pacific white shrimp (Penaeus vannamei), Journal of Animal Environment, 2019; 11(3): 279-286. magiran.com/p2071829
محمد نیرومند، آرش اکبرزاده، عیسی ابراهیمی، سید علیرضا سبحانی، اردشیر شیخ احمدی، "تاثیر سطوح مختلف سیاه دانه جیره غذایی بر فاکتورهای بیوشیمیایی همولنف میگوی پاسفید غربی (Penaeus vannamei)"، فصلنامه محیط زیست جانوری 11، شماره 3 (1398): 279-286. magiran.com/p2071829
Mohammad Niroomand, Arash Akbarzadeh , Eisa Ebrahimi, Seyed Alireza Sobhani, Ardshir Sheikhahmadi, "Effects of dietary black cumin seed on haemolymph biochemical parameters of Pacific white shrimp (Penaeus vannamei)", Journal of Animal Environment 11, no.3 (2019): 279-286. magiran.com/p2071829
محمد نیرومند، آرش اکبرزاده، عیسی ابراهیمی، سید علیرضا سبحانی، اردشیر شیخ احمدی، (1398). 'تاثیر سطوح مختلف سیاه دانه جیره غذایی بر فاکتورهای بیوشیمیایی همولنف میگوی پاسفید غربی (Penaeus vannamei)'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 11(3)، صص.279-286. magiran.com/p2071829
Mohammad Niroomand, Arash Akbarzadeh , Eisa Ebrahimi, Seyed Alireza Sobhani, Ardshir Sheikhahmadi, (2019). 'Effects of dietary black cumin seed on haemolymph biochemical parameters of Pacific white shrimp (Penaeus vannamei)', Journal of Animal Environment, 11(3), pp.279-286. magiran.com/p2071829
محمد نیرومند؛ آرش اکبرزاده؛ عیسی ابراهیمی؛ سید علیرضا سبحانی؛ اردشیر شیخ احمدی. "تاثیر سطوح مختلف سیاه دانه جیره غذایی بر فاکتورهای بیوشیمیایی همولنف میگوی پاسفید غربی (Penaeus vannamei)". فصلنامه محیط زیست جانوری، 11 ،3 ، 1398، 279-286. magiran.com/p2071829
Mohammad Niroomand; Arash Akbarzadeh ; Eisa Ebrahimi; Seyed Alireza Sobhani; Ardshir Sheikhahmadi. "Effects of dietary black cumin seed on haemolymph biochemical parameters of Pacific white shrimp (Penaeus vannamei)", Journal of Animal Environment, 11, 3, 2019, 279-286. magiran.com/p2071829
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال