ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا بدلی، سید یوسف پیغمبری، هادی رئیسی، محمد جواد شعبانی، (1398). بررسی تولیدات صیادی، فراوانی طولی و فاکتور وضعیت ماهی مرکب ببری (Sepia pharaonis) صید شده به وسیله گرگور در آب های استان بوشهر، شمال خلیج فارس، فصلنامه محیط زیست جانوری، 11(3)، 355-362. magiran.com/p2071838
Reza Badali , Seyed Yusef Peyghambari, Hadi Raeisi, Mohammad Javad Shabani, (2019). Survey of fishing products, length frequency and condition factor for trapped Sepia pharaonis (Ehrenberg, 1831) by Gargoor (wire pot) in Bushehr province waters, northern of Persian Gulf, Journal of Animal Environment, 11(3), 355-362. magiran.com/p2071838
رضا بدلی، سید یوسف پیغمبری، هادی رئیسی، محمد جواد شعبانی، بررسی تولیدات صیادی، فراوانی طولی و فاکتور وضعیت ماهی مرکب ببری (Sepia pharaonis) صید شده به وسیله گرگور در آب های استان بوشهر، شمال خلیج فارس. فصلنامه محیط زیست جانوری، 1398؛ 11(3): 355-362. magiran.com/p2071838
Reza Badali , Seyed Yusef Peyghambari, Hadi Raeisi, Mohammad Javad Shabani, Survey of fishing products, length frequency and condition factor for trapped Sepia pharaonis (Ehrenberg, 1831) by Gargoor (wire pot) in Bushehr province waters, northern of Persian Gulf, Journal of Animal Environment, 2019; 11(3): 355-362. magiran.com/p2071838
رضا بدلی، سید یوسف پیغمبری، هادی رئیسی، محمد جواد شعبانی، "بررسی تولیدات صیادی، فراوانی طولی و فاکتور وضعیت ماهی مرکب ببری (Sepia pharaonis) صید شده به وسیله گرگور در آب های استان بوشهر، شمال خلیج فارس"، فصلنامه محیط زیست جانوری 11، شماره 3 (1398): 355-362. magiran.com/p2071838
Reza Badali , Seyed Yusef Peyghambari, Hadi Raeisi, Mohammad Javad Shabani, "Survey of fishing products, length frequency and condition factor for trapped Sepia pharaonis (Ehrenberg, 1831) by Gargoor (wire pot) in Bushehr province waters, northern of Persian Gulf", Journal of Animal Environment 11, no.3 (2019): 355-362. magiran.com/p2071838
رضا بدلی، سید یوسف پیغمبری، هادی رئیسی، محمد جواد شعبانی، (1398). 'بررسی تولیدات صیادی، فراوانی طولی و فاکتور وضعیت ماهی مرکب ببری (Sepia pharaonis) صید شده به وسیله گرگور در آب های استان بوشهر، شمال خلیج فارس'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 11(3)، صص.355-362. magiran.com/p2071838
Reza Badali , Seyed Yusef Peyghambari, Hadi Raeisi, Mohammad Javad Shabani, (2019). 'Survey of fishing products, length frequency and condition factor for trapped Sepia pharaonis (Ehrenberg, 1831) by Gargoor (wire pot) in Bushehr province waters, northern of Persian Gulf', Journal of Animal Environment, 11(3), pp.355-362. magiran.com/p2071838
رضا بدلی؛ سید یوسف پیغمبری؛ هادی رئیسی؛ محمد جواد شعبانی. "بررسی تولیدات صیادی، فراوانی طولی و فاکتور وضعیت ماهی مرکب ببری (Sepia pharaonis) صید شده به وسیله گرگور در آب های استان بوشهر، شمال خلیج فارس". فصلنامه محیط زیست جانوری، 11 ،3 ، 1398، 355-362. magiran.com/p2071838
Reza Badali ; Seyed Yusef Peyghambari; Hadi Raeisi; Mohammad Javad Shabani. "Survey of fishing products, length frequency and condition factor for trapped Sepia pharaonis (Ehrenberg, 1831) by Gargoor (wire pot) in Bushehr province waters, northern of Persian Gulf", Journal of Animal Environment, 11, 3, 2019, 355-362. magiran.com/p2071838
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال