ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه محمدی عمو دیزج، علیرضا شهاب لواسانی، علی اکبریان موغاری، (1398). بررسی اثر غلظت های متفاوت استارتر و اسانس گیاه کاکوتی بر روی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی دوغ تهیه شده از شیر میش، فصلنامه محیط زیست جانوری، 11(3)، 407-412. magiran.com/p2071843
Somayeh Mohamadi Amo Dizaj, Alireza Shahab Lavasani , Ali Akbarian Moghari, (2019). The effect of different concentrations of starter and ziziphora essence on physicochemical and microbial properties of doogh produced from sheep's milk, Journal of Animal Environment, 11(3), 407-412. magiran.com/p2071843
سمیه محمدی عمو دیزج، علیرضا شهاب لواسانی، علی اکبریان موغاری، بررسی اثر غلظت های متفاوت استارتر و اسانس گیاه کاکوتی بر روی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی دوغ تهیه شده از شیر میش. فصلنامه محیط زیست جانوری، 1398؛ 11(3): 407-412. magiran.com/p2071843
Somayeh Mohamadi Amo Dizaj, Alireza Shahab Lavasani , Ali Akbarian Moghari, The effect of different concentrations of starter and ziziphora essence on physicochemical and microbial properties of doogh produced from sheep's milk, Journal of Animal Environment, 2019; 11(3): 407-412. magiran.com/p2071843
سمیه محمدی عمو دیزج، علیرضا شهاب لواسانی، علی اکبریان موغاری، "بررسی اثر غلظت های متفاوت استارتر و اسانس گیاه کاکوتی بر روی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی دوغ تهیه شده از شیر میش"، فصلنامه محیط زیست جانوری 11، شماره 3 (1398): 407-412. magiran.com/p2071843
Somayeh Mohamadi Amo Dizaj, Alireza Shahab Lavasani , Ali Akbarian Moghari, "The effect of different concentrations of starter and ziziphora essence on physicochemical and microbial properties of doogh produced from sheep's milk", Journal of Animal Environment 11, no.3 (2019): 407-412. magiran.com/p2071843
سمیه محمدی عمو دیزج، علیرضا شهاب لواسانی، علی اکبریان موغاری، (1398). 'بررسی اثر غلظت های متفاوت استارتر و اسانس گیاه کاکوتی بر روی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی دوغ تهیه شده از شیر میش'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 11(3)، صص.407-412. magiran.com/p2071843
Somayeh Mohamadi Amo Dizaj, Alireza Shahab Lavasani , Ali Akbarian Moghari, (2019). 'The effect of different concentrations of starter and ziziphora essence on physicochemical and microbial properties of doogh produced from sheep's milk', Journal of Animal Environment, 11(3), pp.407-412. magiran.com/p2071843
سمیه محمدی عمو دیزج؛ علیرضا شهاب لواسانی؛ علی اکبریان موغاری. "بررسی اثر غلظت های متفاوت استارتر و اسانس گیاه کاکوتی بر روی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی دوغ تهیه شده از شیر میش". فصلنامه محیط زیست جانوری، 11 ،3 ، 1398، 407-412. magiran.com/p2071843
Somayeh Mohamadi Amo Dizaj; Alireza Shahab Lavasani ; Ali Akbarian Moghari. "The effect of different concentrations of starter and ziziphora essence on physicochemical and microbial properties of doogh produced from sheep's milk", Journal of Animal Environment, 11, 3, 2019, 407-412. magiran.com/p2071843
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال