ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحیم فیروزی بستان آبادی، روشنک قدس، آرمان زرگران، حسین مرادی دهنوی، (1398). مدیریت درمان هیپرتانسیون بر مبنای مفهوم مزاج در طب ایرانی، فصلنامه طب مکمل، 9(3)، 3744-3747. magiran.com/p2071845
Rahim Firouzi Bostan Abad, Roshanak Ghods, Arman Zargaran, Hossein Moradi Dehnavi, (2019). Management of Hypertension Based on Temperament Concept in Persian Medicine, Complementary Medicine Journal of faculty of Nursing & Midwifery, 9(3), 3744-3747. magiran.com/p2071845
رحیم فیروزی بستان آبادی، روشنک قدس، آرمان زرگران، حسین مرادی دهنوی، مدیریت درمان هیپرتانسیون بر مبنای مفهوم مزاج در طب ایرانی. فصلنامه طب مکمل، 1398؛ 9(3): 3744-3747. magiran.com/p2071845
Rahim Firouzi Bostan Abad, Roshanak Ghods, Arman Zargaran, Hossein Moradi Dehnavi, Management of Hypertension Based on Temperament Concept in Persian Medicine, Complementary Medicine Journal of faculty of Nursing & Midwifery, 2019; 9(3): 3744-3747. magiran.com/p2071845
رحیم فیروزی بستان آبادی، روشنک قدس، آرمان زرگران، حسین مرادی دهنوی، "مدیریت درمان هیپرتانسیون بر مبنای مفهوم مزاج در طب ایرانی"، فصلنامه طب مکمل 9، شماره 3 (1398): 3744-3747. magiran.com/p2071845
Rahim Firouzi Bostan Abad, Roshanak Ghods, Arman Zargaran, Hossein Moradi Dehnavi, "Management of Hypertension Based on Temperament Concept in Persian Medicine", Complementary Medicine Journal of faculty of Nursing & Midwifery 9, no.3 (2019): 3744-3747. magiran.com/p2071845
رحیم فیروزی بستان آبادی، روشنک قدس، آرمان زرگران، حسین مرادی دهنوی، (1398). 'مدیریت درمان هیپرتانسیون بر مبنای مفهوم مزاج در طب ایرانی'، فصلنامه طب مکمل، 9(3)، صص.3744-3747. magiran.com/p2071845
Rahim Firouzi Bostan Abad, Roshanak Ghods, Arman Zargaran, Hossein Moradi Dehnavi, (2019). 'Management of Hypertension Based on Temperament Concept in Persian Medicine', Complementary Medicine Journal of faculty of Nursing & Midwifery, 9(3), pp.3744-3747. magiran.com/p2071845
رحیم فیروزی بستان آبادی؛ روشنک قدس؛ آرمان زرگران؛ حسین مرادی دهنوی. "مدیریت درمان هیپرتانسیون بر مبنای مفهوم مزاج در طب ایرانی". فصلنامه طب مکمل، 9 ،3 ، 1398، 3744-3747. magiran.com/p2071845
Rahim Firouzi Bostan Abad; Roshanak Ghods; Arman Zargaran; Hossein Moradi Dehnavi. "Management of Hypertension Based on Temperament Concept in Persian Medicine", Complementary Medicine Journal of faculty of Nursing & Midwifery, 9, 3, 2019, 3744-3747. magiran.com/p2071845
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال