ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن نیازی، سمیه میری، محمد عقیقی، (1398). بررسی شاخص های سلامت روانی و جسمانی میان سالمندان مقیم و غیرمقیم سرای سالمندان شهر تهران براساس تکنیک تاپسیس (سال 1397-1396)، نشریه سالمندشناسی، 4(1)، 74-84. magiran.com/p2071853
Mohsen Niazi, Somayeh Miri , Mohammad Aghighi, (2019). Evaluation of mental and physical health indicators among elderly residents and non-residents of elderly homes based on TOPSIS technique(In 2017-2018), Journal Of Gerontology, 4(1), 74-84. magiran.com/p2071853
محسن نیازی، سمیه میری، محمد عقیقی، بررسی شاخص های سلامت روانی و جسمانی میان سالمندان مقیم و غیرمقیم سرای سالمندان شهر تهران براساس تکنیک تاپسیس (سال 1397-1396). نشریه سالمندشناسی، 1398؛ 4(1): 74-84. magiran.com/p2071853
Mohsen Niazi, Somayeh Miri , Mohammad Aghighi, Evaluation of mental and physical health indicators among elderly residents and non-residents of elderly homes based on TOPSIS technique(In 2017-2018), Journal Of Gerontology, 2019; 4(1): 74-84. magiran.com/p2071853
محسن نیازی، سمیه میری، محمد عقیقی، "بررسی شاخص های سلامت روانی و جسمانی میان سالمندان مقیم و غیرمقیم سرای سالمندان شهر تهران براساس تکنیک تاپسیس (سال 1397-1396)"، نشریه سالمندشناسی 4، شماره 1 (1398): 74-84. magiran.com/p2071853
Mohsen Niazi, Somayeh Miri , Mohammad Aghighi, "Evaluation of mental and physical health indicators among elderly residents and non-residents of elderly homes based on TOPSIS technique(In 2017-2018)", Journal Of Gerontology 4, no.1 (2019): 74-84. magiran.com/p2071853
محسن نیازی، سمیه میری، محمد عقیقی، (1398). 'بررسی شاخص های سلامت روانی و جسمانی میان سالمندان مقیم و غیرمقیم سرای سالمندان شهر تهران براساس تکنیک تاپسیس (سال 1397-1396)'، نشریه سالمندشناسی، 4(1)، صص.74-84. magiran.com/p2071853
Mohsen Niazi, Somayeh Miri , Mohammad Aghighi, (2019). 'Evaluation of mental and physical health indicators among elderly residents and non-residents of elderly homes based on TOPSIS technique(In 2017-2018)', Journal Of Gerontology, 4(1), pp.74-84. magiran.com/p2071853
محسن نیازی؛ سمیه میری؛ محمد عقیقی. "بررسی شاخص های سلامت روانی و جسمانی میان سالمندان مقیم و غیرمقیم سرای سالمندان شهر تهران براساس تکنیک تاپسیس (سال 1397-1396)". نشریه سالمندشناسی، 4 ،1 ، 1398، 74-84. magiran.com/p2071853
Mohsen Niazi; Somayeh Miri ; Mohammad Aghighi. "Evaluation of mental and physical health indicators among elderly residents and non-residents of elderly homes based on TOPSIS technique(In 2017-2018)", Journal Of Gerontology, 4, 1, 2019, 74-84. magiran.com/p2071853
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال