ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محبوبه سادات رحمن پور، آرام تیرگر، عباس عبادی، شیما سام، مریم نیکپور، (1398). تعیین مولفه های ابزار ارزیابی تناسب ساختاری بیمارستان های دوستدار سالمند، نشریه سالمندشناسی، 4(1)، 1-10. magiran.com/p2071854
Mahbobeh Sadat Rahmanpour, Aram Tirgar, Abbas Ebadi, Shima Sum, Maryam Nikpour, (2019). Determining the components of the structural characteristics assessment tool for the age-friendly hospitals, Journal Of Gerontology, 4(1), 1-10. magiran.com/p2071854
محبوبه سادات رحمن پور، آرام تیرگر، عباس عبادی، شیما سام، مریم نیکپور، تعیین مولفه های ابزار ارزیابی تناسب ساختاری بیمارستان های دوستدار سالمند. نشریه سالمندشناسی، 1398؛ 4(1): 1-10. magiran.com/p2071854
Mahbobeh Sadat Rahmanpour, Aram Tirgar, Abbas Ebadi, Shima Sum, Maryam Nikpour, Determining the components of the structural characteristics assessment tool for the age-friendly hospitals, Journal Of Gerontology, 2019; 4(1): 1-10. magiran.com/p2071854
محبوبه سادات رحمن پور، آرام تیرگر، عباس عبادی، شیما سام، مریم نیکپور، "تعیین مولفه های ابزار ارزیابی تناسب ساختاری بیمارستان های دوستدار سالمند"، نشریه سالمندشناسی 4، شماره 1 (1398): 1-10. magiran.com/p2071854
Mahbobeh Sadat Rahmanpour, Aram Tirgar, Abbas Ebadi, Shima Sum, Maryam Nikpour, "Determining the components of the structural characteristics assessment tool for the age-friendly hospitals", Journal Of Gerontology 4, no.1 (2019): 1-10. magiran.com/p2071854
محبوبه سادات رحمن پور، آرام تیرگر، عباس عبادی، شیما سام، مریم نیکپور، (1398). 'تعیین مولفه های ابزار ارزیابی تناسب ساختاری بیمارستان های دوستدار سالمند'، نشریه سالمندشناسی، 4(1)، صص.1-10. magiran.com/p2071854
Mahbobeh Sadat Rahmanpour, Aram Tirgar, Abbas Ebadi, Shima Sum, Maryam Nikpour, (2019). 'Determining the components of the structural characteristics assessment tool for the age-friendly hospitals', Journal Of Gerontology, 4(1), pp.1-10. magiran.com/p2071854
محبوبه سادات رحمن پور؛ آرام تیرگر؛ عباس عبادی؛ شیما سام؛ مریم نیکپور. "تعیین مولفه های ابزار ارزیابی تناسب ساختاری بیمارستان های دوستدار سالمند". نشریه سالمندشناسی، 4 ،1 ، 1398، 1-10. magiran.com/p2071854
Mahbobeh Sadat Rahmanpour; Aram Tirgar; Abbas Ebadi; Shima Sum; Maryam Nikpour. "Determining the components of the structural characteristics assessment tool for the age-friendly hospitals", Journal Of Gerontology, 4, 1, 2019, 1-10. magiran.com/p2071854
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال