ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا مصاحبی، حمیدرضا عریضی، فریبا بزدخواستی، حمید بیدرام، (1398). اثربخشی مداخله های جسمی-روانشناختی چهارگانه بر بهبود سطوح نشانگان خلقی و انزوای اجتماعی زنان سالمند، نشریه سالمندشناسی، 4(1)، 11-23. magiran.com/p2071855
Mohamadreza Mosahebi, Hamidreza Orezi, Fariba Yazdkhasti, Hamid Bidram, (2019). The Effectiveness of Four-Dimensional Physical-Psychological Interventions on Improving Levels of Mood Syndrome and social isolation in age old Women, Journal Of Gerontology, 4(1), 11-23. magiran.com/p2071855
محمدرضا مصاحبی، حمیدرضا عریضی، فریبا بزدخواستی، حمید بیدرام، اثربخشی مداخله های جسمی-روانشناختی چهارگانه بر بهبود سطوح نشانگان خلقی و انزوای اجتماعی زنان سالمند. نشریه سالمندشناسی، 1398؛ 4(1): 11-23. magiran.com/p2071855
Mohamadreza Mosahebi, Hamidreza Orezi, Fariba Yazdkhasti, Hamid Bidram, The Effectiveness of Four-Dimensional Physical-Psychological Interventions on Improving Levels of Mood Syndrome and social isolation in age old Women, Journal Of Gerontology, 2019; 4(1): 11-23. magiran.com/p2071855
محمدرضا مصاحبی، حمیدرضا عریضی، فریبا بزدخواستی، حمید بیدرام، "اثربخشی مداخله های جسمی-روانشناختی چهارگانه بر بهبود سطوح نشانگان خلقی و انزوای اجتماعی زنان سالمند"، نشریه سالمندشناسی 4، شماره 1 (1398): 11-23. magiran.com/p2071855
Mohamadreza Mosahebi, Hamidreza Orezi, Fariba Yazdkhasti, Hamid Bidram, "The Effectiveness of Four-Dimensional Physical-Psychological Interventions on Improving Levels of Mood Syndrome and social isolation in age old Women", Journal Of Gerontology 4, no.1 (2019): 11-23. magiran.com/p2071855
محمدرضا مصاحبی، حمیدرضا عریضی، فریبا بزدخواستی، حمید بیدرام، (1398). 'اثربخشی مداخله های جسمی-روانشناختی چهارگانه بر بهبود سطوح نشانگان خلقی و انزوای اجتماعی زنان سالمند'، نشریه سالمندشناسی، 4(1)، صص.11-23. magiran.com/p2071855
Mohamadreza Mosahebi, Hamidreza Orezi, Fariba Yazdkhasti, Hamid Bidram, (2019). 'The Effectiveness of Four-Dimensional Physical-Psychological Interventions on Improving Levels of Mood Syndrome and social isolation in age old Women', Journal Of Gerontology, 4(1), pp.11-23. magiran.com/p2071855
محمدرضا مصاحبی؛ حمیدرضا عریضی؛ فریبا بزدخواستی؛ حمید بیدرام. "اثربخشی مداخله های جسمی-روانشناختی چهارگانه بر بهبود سطوح نشانگان خلقی و انزوای اجتماعی زنان سالمند". نشریه سالمندشناسی، 4 ،1 ، 1398، 11-23. magiran.com/p2071855
Mohamadreza Mosahebi; Hamidreza Orezi; Fariba Yazdkhasti; Hamid Bidram. "The Effectiveness of Four-Dimensional Physical-Psychological Interventions on Improving Levels of Mood Syndrome and social isolation in age old Women", Journal Of Gerontology, 4, 1, 2019, 11-23. magiran.com/p2071855
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال