ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرضیه پاکزاد، مهدی جعفرزاده فخاری، سمانه نودهی، (1398). تاثیر معنادرمانی بر میزان مشارکت اجتماعی بازنشستگان فرهنگی عضو کانون بازنشستگان آموزش و پرورش شهر بجنورد، نشریه سالمندشناسی، 4(1)، 53-60. magiran.com/p2071859
Marzieh Pakzad, Mehdi Jafar Zade Fakhari, Samaneh Nodehi, (2019). The effect of group's Logo therapy on social participation of Retired teachers of the Retirement Center Education Bojnoord, Journal Of Gerontology, 4(1), 53-60. magiran.com/p2071859
مرضیه پاکزاد، مهدی جعفرزاده فخاری، سمانه نودهی، تاثیر معنادرمانی بر میزان مشارکت اجتماعی بازنشستگان فرهنگی عضو کانون بازنشستگان آموزش و پرورش شهر بجنورد. نشریه سالمندشناسی، 1398؛ 4(1): 53-60. magiran.com/p2071859
Marzieh Pakzad, Mehdi Jafar Zade Fakhari, Samaneh Nodehi, The effect of group's Logo therapy on social participation of Retired teachers of the Retirement Center Education Bojnoord, Journal Of Gerontology, 2019; 4(1): 53-60. magiran.com/p2071859
مرضیه پاکزاد، مهدی جعفرزاده فخاری، سمانه نودهی، "تاثیر معنادرمانی بر میزان مشارکت اجتماعی بازنشستگان فرهنگی عضو کانون بازنشستگان آموزش و پرورش شهر بجنورد"، نشریه سالمندشناسی 4، شماره 1 (1398): 53-60. magiran.com/p2071859
Marzieh Pakzad, Mehdi Jafar Zade Fakhari, Samaneh Nodehi, "The effect of group's Logo therapy on social participation of Retired teachers of the Retirement Center Education Bojnoord", Journal Of Gerontology 4, no.1 (2019): 53-60. magiran.com/p2071859
مرضیه پاکزاد، مهدی جعفرزاده فخاری، سمانه نودهی، (1398). 'تاثیر معنادرمانی بر میزان مشارکت اجتماعی بازنشستگان فرهنگی عضو کانون بازنشستگان آموزش و پرورش شهر بجنورد'، نشریه سالمندشناسی، 4(1)، صص.53-60. magiran.com/p2071859
Marzieh Pakzad, Mehdi Jafar Zade Fakhari, Samaneh Nodehi, (2019). 'The effect of group's Logo therapy on social participation of Retired teachers of the Retirement Center Education Bojnoord', Journal Of Gerontology, 4(1), pp.53-60. magiran.com/p2071859
مرضیه پاکزاد؛ مهدی جعفرزاده فخاری؛ سمانه نودهی. "تاثیر معنادرمانی بر میزان مشارکت اجتماعی بازنشستگان فرهنگی عضو کانون بازنشستگان آموزش و پرورش شهر بجنورد". نشریه سالمندشناسی، 4 ،1 ، 1398، 53-60. magiran.com/p2071859
Marzieh Pakzad; Mehdi Jafar Zade Fakhari; Samaneh Nodehi. "The effect of group's Logo therapy on social participation of Retired teachers of the Retirement Center Education Bojnoord", Journal Of Gerontology, 4, 1, 2019, 53-60. magiran.com/p2071859
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال