ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امین امیرحسینی، (1398). واکاوی مسئولیت مدنی رسانه های جمعی ناقض حقوق محیط زیست در نظام حقوقی ایران، فصلنامه جامعه، فرهنگ، رسانه، 8(30)، 1. magiran.com/p2071870
Amin Amirhoseiny, (2019). Investigation of Civil Liability of Mass Media Violating Environmental Rights in the Iranian Legal System, Journal of Society Culture Media, 8(30), 1. magiran.com/p2071870
امین امیرحسینی، واکاوی مسئولیت مدنی رسانه های جمعی ناقض حقوق محیط زیست در نظام حقوقی ایران. فصلنامه جامعه، فرهنگ، رسانه، 1398؛ 8(30): 1. magiran.com/p2071870
Amin Amirhoseiny, Investigation of Civil Liability of Mass Media Violating Environmental Rights in the Iranian Legal System, Journal of Society Culture Media, 2019; 8(30): 1. magiran.com/p2071870
امین امیرحسینی، "واکاوی مسئولیت مدنی رسانه های جمعی ناقض حقوق محیط زیست در نظام حقوقی ایران"، فصلنامه جامعه، فرهنگ، رسانه 8، شماره 30 (1398): 1. magiran.com/p2071870
Amin Amirhoseiny, "Investigation of Civil Liability of Mass Media Violating Environmental Rights in the Iranian Legal System", Journal of Society Culture Media 8, no.30 (2019): 1. magiran.com/p2071870
امین امیرحسینی، (1398). 'واکاوی مسئولیت مدنی رسانه های جمعی ناقض حقوق محیط زیست در نظام حقوقی ایران'، فصلنامه جامعه، فرهنگ، رسانه، 8(30)، صص.1. magiran.com/p2071870
Amin Amirhoseiny, (2019). 'Investigation of Civil Liability of Mass Media Violating Environmental Rights in the Iranian Legal System', Journal of Society Culture Media, 8(30), pp.1. magiran.com/p2071870
امین امیرحسینی. "واکاوی مسئولیت مدنی رسانه های جمعی ناقض حقوق محیط زیست در نظام حقوقی ایران". فصلنامه جامعه، فرهنگ، رسانه، 8 ،30 ، 1398، 1. magiran.com/p2071870
Amin Amirhoseiny. "Investigation of Civil Liability of Mass Media Violating Environmental Rights in the Iranian Legal System", Journal of Society Culture Media, 8, 30, 2019, 1. magiran.com/p2071870
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال