ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابراهیم محمدحسینی، (1398). بررسی جایگاه روزنامه نگاری توسعه در مطبوعات محلی ؛ تحلیل محتوای دو هفته نامه و دو ویژه نامه استانی روزنامه های سراسری استان کردستان، فصلنامه جامعه، فرهنگ، رسانه، 8(30)، 2. magiran.com/p2071871
Ebrahim Mohammad Hosaini, (2019). Investigating the Place of Development Journalism in the Local Press"Content analysis of two weekly and two provincial papers in the national newspapers of Kurdistan province", Journal of Society Culture Media, 8(30), 2. magiran.com/p2071871
ابراهیم محمدحسینی، بررسی جایگاه روزنامه نگاری توسعه در مطبوعات محلی ؛ تحلیل محتوای دو هفته نامه و دو ویژه نامه استانی روزنامه های سراسری استان کردستان. فصلنامه جامعه، فرهنگ، رسانه، 1398؛ 8(30): 2. magiran.com/p2071871
Ebrahim Mohammad Hosaini, Investigating the Place of Development Journalism in the Local Press"Content analysis of two weekly and two provincial papers in the national newspapers of Kurdistan province", Journal of Society Culture Media, 2019; 8(30): 2. magiran.com/p2071871
ابراهیم محمدحسینی، "بررسی جایگاه روزنامه نگاری توسعه در مطبوعات محلی ؛ تحلیل محتوای دو هفته نامه و دو ویژه نامه استانی روزنامه های سراسری استان کردستان"، فصلنامه جامعه، فرهنگ، رسانه 8، شماره 30 (1398): 2. magiran.com/p2071871
Ebrahim Mohammad Hosaini, "Investigating the Place of Development Journalism in the Local Press"Content analysis of two weekly and two provincial papers in the national newspapers of Kurdistan province"", Journal of Society Culture Media 8, no.30 (2019): 2. magiran.com/p2071871
ابراهیم محمدحسینی، (1398). 'بررسی جایگاه روزنامه نگاری توسعه در مطبوعات محلی ؛ تحلیل محتوای دو هفته نامه و دو ویژه نامه استانی روزنامه های سراسری استان کردستان'، فصلنامه جامعه، فرهنگ، رسانه، 8(30)، صص.2. magiran.com/p2071871
Ebrahim Mohammad Hosaini, (2019). 'Investigating the Place of Development Journalism in the Local Press"Content analysis of two weekly and two provincial papers in the national newspapers of Kurdistan province"', Journal of Society Culture Media, 8(30), pp.2. magiran.com/p2071871
ابراهیم محمدحسینی. "بررسی جایگاه روزنامه نگاری توسعه در مطبوعات محلی ؛ تحلیل محتوای دو هفته نامه و دو ویژه نامه استانی روزنامه های سراسری استان کردستان". فصلنامه جامعه، فرهنگ، رسانه، 8 ،30 ، 1398، 2. magiran.com/p2071871
Ebrahim Mohammad Hosaini. "Investigating the Place of Development Journalism in the Local Press"Content analysis of two weekly and two provincial papers in the national newspapers of Kurdistan province"", Journal of Society Culture Media, 8, 30, 2019, 2. magiran.com/p2071871
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال