ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی جعفری، لیلا فرهمند، (1398). رابطه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با بهداشت جسمی و روانی در میان شهروندان شهر اردبیل، فصلنامه جامعه، فرهنگ، رسانه، 8(30)، 3. magiran.com/p2071872
Ali Jafari, Leila Farahmand, (2019). The Relationship between Use amount of Social Networks with Physical and Mental Health Citizens Ardabil, Journal of Society Culture Media, 8(30), 3. magiran.com/p2071872
علی جعفری، لیلا فرهمند، رابطه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با بهداشت جسمی و روانی در میان شهروندان شهر اردبیل. فصلنامه جامعه، فرهنگ، رسانه، 1398؛ 8(30): 3. magiran.com/p2071872
Ali Jafari, Leila Farahmand, The Relationship between Use amount of Social Networks with Physical and Mental Health Citizens Ardabil, Journal of Society Culture Media, 2019; 8(30): 3. magiran.com/p2071872
علی جعفری، لیلا فرهمند، "رابطه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با بهداشت جسمی و روانی در میان شهروندان شهر اردبیل"، فصلنامه جامعه، فرهنگ، رسانه 8، شماره 30 (1398): 3. magiran.com/p2071872
Ali Jafari, Leila Farahmand, "The Relationship between Use amount of Social Networks with Physical and Mental Health Citizens Ardabil", Journal of Society Culture Media 8, no.30 (2019): 3. magiran.com/p2071872
علی جعفری، لیلا فرهمند، (1398). 'رابطه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با بهداشت جسمی و روانی در میان شهروندان شهر اردبیل'، فصلنامه جامعه، فرهنگ، رسانه، 8(30)، صص.3. magiran.com/p2071872
Ali Jafari, Leila Farahmand, (2019). 'The Relationship between Use amount of Social Networks with Physical and Mental Health Citizens Ardabil', Journal of Society Culture Media, 8(30), pp.3. magiran.com/p2071872
علی جعفری؛ لیلا فرهمند. "رابطه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با بهداشت جسمی و روانی در میان شهروندان شهر اردبیل". فصلنامه جامعه، فرهنگ، رسانه، 8 ،30 ، 1398، 3. magiran.com/p2071872
Ali Jafari; Leila Farahmand. "The Relationship between Use amount of Social Networks with Physical and Mental Health Citizens Ardabil", Journal of Society Culture Media, 8, 30, 2019, 3. magiran.com/p2071872
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال