ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سجاد امیدی، هادی میرفضایلیان، جیران زبردست، آتوسا اخگر، محمد جلیلی، (1398). روایی سازه و روایی پیش بینی کننده ارزیابی های حین دوره دستیاران طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 19(1)، 394-402. magiran.com/p2071876
Sajad Omidi, Hadi Mirfazaelian, Jayran Zebarsast, Atousa Akhgar , Mohammad Jalili, (2019). The Construct Validity and Predictive Validity of In-Training Evaluations of Emergency Medicine Residents in Tehran University of Medical Sciences, Iranian Journal of Medical Education, 19(1), 394-402. magiran.com/p2071876
سجاد امیدی، هادی میرفضایلیان، جیران زبردست، آتوسا اخگر، محمد جلیلی، روایی سازه و روایی پیش بینی کننده ارزیابی های حین دوره دستیاران طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 1398؛ 19(1): 394-402. magiran.com/p2071876
Sajad Omidi, Hadi Mirfazaelian, Jayran Zebarsast, Atousa Akhgar , Mohammad Jalili, The Construct Validity and Predictive Validity of In-Training Evaluations of Emergency Medicine Residents in Tehran University of Medical Sciences, Iranian Journal of Medical Education, 2019; 19(1): 394-402. magiran.com/p2071876
سجاد امیدی، هادی میرفضایلیان، جیران زبردست، آتوسا اخگر، محمد جلیلی، "روایی سازه و روایی پیش بینی کننده ارزیابی های حین دوره دستیاران طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تهران"، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 19، شماره 1 (1398): 394-402. magiran.com/p2071876
Sajad Omidi, Hadi Mirfazaelian, Jayran Zebarsast, Atousa Akhgar , Mohammad Jalili, "The Construct Validity and Predictive Validity of In-Training Evaluations of Emergency Medicine Residents in Tehran University of Medical Sciences", Iranian Journal of Medical Education 19, no.1 (2019): 394-402. magiran.com/p2071876
سجاد امیدی، هادی میرفضایلیان، جیران زبردست، آتوسا اخگر، محمد جلیلی، (1398). 'روایی سازه و روایی پیش بینی کننده ارزیابی های حین دوره دستیاران طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تهران'، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 19(1)، صص.394-402. magiran.com/p2071876
Sajad Omidi, Hadi Mirfazaelian, Jayran Zebarsast, Atousa Akhgar , Mohammad Jalili, (2019). 'The Construct Validity and Predictive Validity of In-Training Evaluations of Emergency Medicine Residents in Tehran University of Medical Sciences', Iranian Journal of Medical Education, 19(1), pp.394-402. magiran.com/p2071876
سجاد امیدی؛ هادی میرفضایلیان؛ جیران زبردست؛ آتوسا اخگر؛ محمد جلیلی. "روایی سازه و روایی پیش بینی کننده ارزیابی های حین دوره دستیاران طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تهران". مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 19 ،1 ، 1398، 394-402. magiran.com/p2071876
Sajad Omidi; Hadi Mirfazaelian; Jayran Zebarsast; Atousa Akhgar ; Mohammad Jalili. "The Construct Validity and Predictive Validity of In-Training Evaluations of Emergency Medicine Residents in Tehran University of Medical Sciences", Iranian Journal of Medical Education, 19, 1, 2019, 394-402. magiran.com/p2071876
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال