ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه میرزایی، سودابه باقری مقدم ، لیلا جویباری، (1398). آزمون بالینی کوتاه (Mini-Clinical Examination): یک تجربه آموزشی موفق برای واحدهای عملی دندانپزشکی، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 19(1)، 442-443. magiran.com/p2071890
Fatemeh Mirzaei, Sudabe Baghery moghadam , Leila Jouybari, (2019). Mini-CEX: A Successful Educational Experience for Dentistry Practical Courses, Iranian Journal of Medical Education, 19(1), 442-443. magiran.com/p2071890
فاطمه میرزایی، سودابه باقری مقدم ، لیلا جویباری، آزمون بالینی کوتاه (Mini-Clinical Examination): یک تجربه آموزشی موفق برای واحدهای عملی دندانپزشکی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 1398؛ 19(1): 442-443. magiran.com/p2071890
Fatemeh Mirzaei, Sudabe Baghery moghadam , Leila Jouybari, Mini-CEX: A Successful Educational Experience for Dentistry Practical Courses, Iranian Journal of Medical Education, 2019; 19(1): 442-443. magiran.com/p2071890
فاطمه میرزایی، سودابه باقری مقدم ، لیلا جویباری، "آزمون بالینی کوتاه (Mini-Clinical Examination): یک تجربه آموزشی موفق برای واحدهای عملی دندانپزشکی"، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 19، شماره 1 (1398): 442-443. magiran.com/p2071890
Fatemeh Mirzaei, Sudabe Baghery moghadam , Leila Jouybari, "Mini-CEX: A Successful Educational Experience for Dentistry Practical Courses", Iranian Journal of Medical Education 19, no.1 (2019): 442-443. magiran.com/p2071890
فاطمه میرزایی، سودابه باقری مقدم ، لیلا جویباری، (1398). 'آزمون بالینی کوتاه (Mini-Clinical Examination): یک تجربه آموزشی موفق برای واحدهای عملی دندانپزشکی'، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 19(1)، صص.442-443. magiran.com/p2071890
Fatemeh Mirzaei, Sudabe Baghery moghadam , Leila Jouybari, (2019). 'Mini-CEX: A Successful Educational Experience for Dentistry Practical Courses', Iranian Journal of Medical Education, 19(1), pp.442-443. magiran.com/p2071890
فاطمه میرزایی؛ سودابه باقری مقدم ؛ لیلا جویباری. "آزمون بالینی کوتاه (Mini-Clinical Examination): یک تجربه آموزشی موفق برای واحدهای عملی دندانپزشکی". مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 19 ،1 ، 1398، 442-443. magiran.com/p2071890
Fatemeh Mirzaei; Sudabe Baghery moghadam ; Leila Jouybari. "Mini-CEX: A Successful Educational Experience for Dentistry Practical Courses", Iranian Journal of Medical Education, 19, 1, 2019, 442-443. magiran.com/p2071890
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال