ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محبوبه سترکی، زهرا هوشمندی، زهرا زنگنه نزاد، (1397). تاثیر عصاره هیدروالکلی Biarum carduchrum بر استرس اکسیداتیو و کاتالپسی در مدل موش صحرایی 6 هیدروکسیدوپامین از بیماری پارکینسون، Journal of Advances in Medical and Biomedical Research، 27(120)، 8-13. magiran.com/p2071951
Mahbubeh Setorki, Zahra Hooshmandi, Zahra Zanganehnejad, (2019). The effects of Biarum carduchrum hydroalcoholic extract on oxidative stress and catalepsy in the 6-hydroxydopamine-induced rat model of Parkinson's disease, Journal of Advances in Medical and Biomedical Research, 27(120), 8-13. magiran.com/p2071951
محبوبه سترکی، زهرا هوشمندی، زهرا زنگنه نزاد، تاثیر عصاره هیدروالکلی Biarum carduchrum بر استرس اکسیداتیو و کاتالپسی در مدل موش صحرایی 6 هیدروکسیدوپامین از بیماری پارکینسون. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research، 1397؛ 27(120): 8-13. magiran.com/p2071951
Mahbubeh Setorki, Zahra Hooshmandi, Zahra Zanganehnejad, The effects of Biarum carduchrum hydroalcoholic extract on oxidative stress and catalepsy in the 6-hydroxydopamine-induced rat model of Parkinson's disease, Journal of Advances in Medical and Biomedical Research, 2019; 27(120): 8-13. magiran.com/p2071951
محبوبه سترکی، زهرا هوشمندی، زهرا زنگنه نزاد، "تاثیر عصاره هیدروالکلی Biarum carduchrum بر استرس اکسیداتیو و کاتالپسی در مدل موش صحرایی 6 هیدروکسیدوپامین از بیماری پارکینسون"، Journal of Advances in Medical and Biomedical Research 27، شماره 120 (1397): 8-13. magiran.com/p2071951
Mahbubeh Setorki, Zahra Hooshmandi, Zahra Zanganehnejad, "The effects of Biarum carduchrum hydroalcoholic extract on oxidative stress and catalepsy in the 6-hydroxydopamine-induced rat model of Parkinson's disease", Journal of Advances in Medical and Biomedical Research 27, no.120 (2019): 8-13. magiran.com/p2071951
محبوبه سترکی، زهرا هوشمندی، زهرا زنگنه نزاد، (1397). 'تاثیر عصاره هیدروالکلی Biarum carduchrum بر استرس اکسیداتیو و کاتالپسی در مدل موش صحرایی 6 هیدروکسیدوپامین از بیماری پارکینسون'، Journal of Advances in Medical and Biomedical Research، 27(120)، صص.8-13. magiran.com/p2071951
Mahbubeh Setorki, Zahra Hooshmandi, Zahra Zanganehnejad, (2019). 'The effects of Biarum carduchrum hydroalcoholic extract on oxidative stress and catalepsy in the 6-hydroxydopamine-induced rat model of Parkinson's disease', Journal of Advances in Medical and Biomedical Research, 27(120), pp.8-13. magiran.com/p2071951
محبوبه سترکی؛ زهرا هوشمندی؛ زهرا زنگنه نزاد. "تاثیر عصاره هیدروالکلی Biarum carduchrum بر استرس اکسیداتیو و کاتالپسی در مدل موش صحرایی 6 هیدروکسیدوپامین از بیماری پارکینسون". Journal of Advances in Medical and Biomedical Research، 27 ،120 ، 1397، 8-13. magiran.com/p2071951
Mahbubeh Setorki; Zahra Hooshmandi; Zahra Zanganehnejad. "The effects of Biarum carduchrum hydroalcoholic extract on oxidative stress and catalepsy in the 6-hydroxydopamine-induced rat model of Parkinson's disease", Journal of Advances in Medical and Biomedical Research, 27, 120, 2019, 8-13. magiran.com/p2071951
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال