ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
گلروز رمضان زاده ولیس، سهیلا پروین، موسی خوشکلام خسروشاهی، شراره مجدزاده طباطبایی، (1398). اثر سیاست یکسان سازی نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، 27(91)، 7-42. magiran.com/p2071985
Golrooz Ramezanzadeh Velis, Soheila Parvin, Musa Khoshkalam Khosroshahi, Sharareh Majdzadeh Tabatabaei, (2019). The Effect of Unification of Exchange Rate on Macroeconomic Variables in Iran Using the Computable General Equilibrium Model (CGE), Journal of Economic Research and Policies, 27(91), 7-42. magiran.com/p2071985
گلروز رمضان زاده ولیس، سهیلا پروین، موسی خوشکلام خسروشاهی، شراره مجدزاده طباطبایی، اثر سیاست یکسان سازی نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE). فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، 1398؛ 27(91): 7-42. magiran.com/p2071985
Golrooz Ramezanzadeh Velis, Soheila Parvin, Musa Khoshkalam Khosroshahi, Sharareh Majdzadeh Tabatabaei, The Effect of Unification of Exchange Rate on Macroeconomic Variables in Iran Using the Computable General Equilibrium Model (CGE), Journal of Economic Research and Policies, 2019; 27(91): 7-42. magiran.com/p2071985
گلروز رمضان زاده ولیس، سهیلا پروین، موسی خوشکلام خسروشاهی، شراره مجدزاده طباطبایی، "اثر سیاست یکسان سازی نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)"، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی 27، شماره 91 (1398): 7-42. magiran.com/p2071985
Golrooz Ramezanzadeh Velis, Soheila Parvin, Musa Khoshkalam Khosroshahi, Sharareh Majdzadeh Tabatabaei, "The Effect of Unification of Exchange Rate on Macroeconomic Variables in Iran Using the Computable General Equilibrium Model (CGE)", Journal of Economic Research and Policies 27, no.91 (2019): 7-42. magiran.com/p2071985
گلروز رمضان زاده ولیس، سهیلا پروین، موسی خوشکلام خسروشاهی، شراره مجدزاده طباطبایی، (1398). 'اثر سیاست یکسان سازی نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)'، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، 27(91)، صص.7-42. magiran.com/p2071985
Golrooz Ramezanzadeh Velis, Soheila Parvin, Musa Khoshkalam Khosroshahi, Sharareh Majdzadeh Tabatabaei, (2019). 'The Effect of Unification of Exchange Rate on Macroeconomic Variables in Iran Using the Computable General Equilibrium Model (CGE)', Journal of Economic Research and Policies, 27(91), pp.7-42. magiran.com/p2071985
گلروز رمضان زاده ولیس؛ سهیلا پروین؛ موسی خوشکلام خسروشاهی؛ شراره مجدزاده طباطبایی. "اثر سیاست یکسان سازی نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)". فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، 27 ،91 ، 1398، 7-42. magiran.com/p2071985
Golrooz Ramezanzadeh Velis; Soheila Parvin; Musa Khoshkalam Khosroshahi; Sharareh Majdzadeh Tabatabaei. "The Effect of Unification of Exchange Rate on Macroeconomic Variables in Iran Using the Computable General Equilibrium Model (CGE)", Journal of Economic Research and Policies, 27, 91, 2019, 7-42. magiran.com/p2071985
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال