ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر عزیزی، اکبر کمیجانی، تیمور رحمانی، (1398). بررسی تاثیر تسهیلات غیرجاری بر خلق درون زای پول بانکی و شکنندگی نظام بانکی در ایران، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، 27(91)، 43-72. magiran.com/p2071986
Amir Azizi, Akbar Komijani, Teymur Rahmani, (2019). Effects of Nonperforming Loans on Endogenous Banking Money Creation and Banking Sector Fragility in Iran, Journal of Economic Research and Policies, 27(91), 43-72. magiran.com/p2071986
امیر عزیزی، اکبر کمیجانی، تیمور رحمانی، بررسی تاثیر تسهیلات غیرجاری بر خلق درون زای پول بانکی و شکنندگی نظام بانکی در ایران. فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، 1398؛ 27(91): 43-72. magiran.com/p2071986
Amir Azizi, Akbar Komijani, Teymur Rahmani, Effects of Nonperforming Loans on Endogenous Banking Money Creation and Banking Sector Fragility in Iran, Journal of Economic Research and Policies, 2019; 27(91): 43-72. magiran.com/p2071986
امیر عزیزی، اکبر کمیجانی، تیمور رحمانی، "بررسی تاثیر تسهیلات غیرجاری بر خلق درون زای پول بانکی و شکنندگی نظام بانکی در ایران"، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی 27، شماره 91 (1398): 43-72. magiran.com/p2071986
Amir Azizi, Akbar Komijani, Teymur Rahmani, "Effects of Nonperforming Loans on Endogenous Banking Money Creation and Banking Sector Fragility in Iran", Journal of Economic Research and Policies 27, no.91 (2019): 43-72. magiran.com/p2071986
امیر عزیزی، اکبر کمیجانی، تیمور رحمانی، (1398). 'بررسی تاثیر تسهیلات غیرجاری بر خلق درون زای پول بانکی و شکنندگی نظام بانکی در ایران'، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، 27(91)، صص.43-72. magiran.com/p2071986
Amir Azizi, Akbar Komijani, Teymur Rahmani, (2019). 'Effects of Nonperforming Loans on Endogenous Banking Money Creation and Banking Sector Fragility in Iran', Journal of Economic Research and Policies, 27(91), pp.43-72. magiran.com/p2071986
امیر عزیزی؛ اکبر کمیجانی؛ تیمور رحمانی. "بررسی تاثیر تسهیلات غیرجاری بر خلق درون زای پول بانکی و شکنندگی نظام بانکی در ایران". فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، 27 ،91 ، 1398، 43-72. magiran.com/p2071986
Amir Azizi; Akbar Komijani; Teymur Rahmani. "Effects of Nonperforming Loans on Endogenous Banking Money Creation and Banking Sector Fragility in Iran", Journal of Economic Research and Policies, 27, 91, 2019, 43-72. magiran.com/p2071986
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال