ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا ارمنی کیان، محمدرضا محمودی، سیدعلی مصطفوی، نسترن احمدی، جهانگیر محمدی بایتمار، (1398). وضعیت سبک زندگی مادران در استان زنجان، ایران، مجله پیشرفت در تحقیقات پزشکی و زیست پزشکی، 27(122)، 23-28. magiran.com/p2072003
Ali Reza Armani Kian, Mohammad Reza Mohammadi, Seyed Ali Mostafavi, Nastaran Ahmadi, Jahangir Mohammadi Bytamar, (2019). The Mothers’ Lifestyle Status in Zanjan Province, Iran, Journal of Advances in Medical and Biomedical Research, 27(122), 23-28. magiran.com/p2072003
علیرضا ارمنی کیان، محمدرضا محمودی، سیدعلی مصطفوی، نسترن احمدی، جهانگیر محمدی بایتمار، وضعیت سبک زندگی مادران در استان زنجان، ایران. مجله پیشرفت در تحقیقات پزشکی و زیست پزشکی، 1398؛ 27(122): 23-28. magiran.com/p2072003
Ali Reza Armani Kian, Mohammad Reza Mohammadi, Seyed Ali Mostafavi, Nastaran Ahmadi, Jahangir Mohammadi Bytamar, The Mothers’ Lifestyle Status in Zanjan Province, Iran, Journal of Advances in Medical and Biomedical Research, 2019; 27(122): 23-28. magiran.com/p2072003
علیرضا ارمنی کیان، محمدرضا محمودی، سیدعلی مصطفوی، نسترن احمدی، جهانگیر محمدی بایتمار، "وضعیت سبک زندگی مادران در استان زنجان، ایران"، مجله پیشرفت در تحقیقات پزشکی و زیست پزشکی 27، شماره 122 (1398): 23-28. magiran.com/p2072003
Ali Reza Armani Kian, Mohammad Reza Mohammadi, Seyed Ali Mostafavi, Nastaran Ahmadi, Jahangir Mohammadi Bytamar, "The Mothers’ Lifestyle Status in Zanjan Province, Iran", Journal of Advances in Medical and Biomedical Research 27, no.122 (2019): 23-28. magiran.com/p2072003
علیرضا ارمنی کیان، محمدرضا محمودی، سیدعلی مصطفوی، نسترن احمدی، جهانگیر محمدی بایتمار، (1398). 'وضعیت سبک زندگی مادران در استان زنجان، ایران'، مجله پیشرفت در تحقیقات پزشکی و زیست پزشکی، 27(122)، صص.23-28. magiran.com/p2072003
Ali Reza Armani Kian, Mohammad Reza Mohammadi, Seyed Ali Mostafavi, Nastaran Ahmadi, Jahangir Mohammadi Bytamar, (2019). 'The Mothers’ Lifestyle Status in Zanjan Province, Iran', Journal of Advances in Medical and Biomedical Research, 27(122), pp.23-28. magiran.com/p2072003
علیرضا ارمنی کیان؛ محمدرضا محمودی؛ سیدعلی مصطفوی؛ نسترن احمدی؛ جهانگیر محمدی بایتمار. "وضعیت سبک زندگی مادران در استان زنجان، ایران". مجله پیشرفت در تحقیقات پزشکی و زیست پزشکی، 27 ،122 ، 1398، 23-28. magiran.com/p2072003
Ali Reza Armani Kian; Mohammad Reza Mohammadi; Seyed Ali Mostafavi; Nastaran Ahmadi; Jahangir Mohammadi Bytamar. "The Mothers’ Lifestyle Status in Zanjan Province, Iran", Journal of Advances in Medical and Biomedical Research, 27, 122, 2019, 23-28. magiran.com/p2072003
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال