ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جمال مقدسی، داود شفیعی، سید محسن حسینی، توحید جعفری کوشکی، محمد گرگ یراقی، مجتبی رحیمی، منصور شیشه فروش، احمد رضا لاهیجان زاده، بابک صادقیان، الهام معظم، محمد باقر محبی، شمیم شفیعیون، ویکتوریا عزتیان، کتایون ربیعی، نضال صراف زادگان، (1398). ارتباط بین بستری شدن در بیمارستان قلب به خاطر نارسایی قلبی و غلظت آلودگی هوا، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(546)، 1143-1148. magiran.com/p2072052
Jamal Moghadasi, Davood Shafie, Sayed Mohsen Hosseini, Tohid Jafari Koshki, Mohammad Garakyaraghi, Mojtaba Rahimi, Mansour Shishehforoush, Ahmadreza Lahijanzadeh, Babak Sadeghian, Elham Moazam, Mohammad Bagher Mohebi, Shamim Shafieyoon, Victoria Ezatian, Katayoun Rabiei, Nizal Sarrafzadegan, (2019). The Relationship between Air Pollution and Hospitalization due to Heart Failure, Journal Of Isfahan Medical School, 37(546), 1143-1148. magiran.com/p2072052
جمال مقدسی، داود شفیعی، سید محسن حسینی، توحید جعفری کوشکی، محمد گرگ یراقی، مجتبی رحیمی، منصور شیشه فروش، احمد رضا لاهیجان زاده، بابک صادقیان، الهام معظم، محمد باقر محبی، شمیم شفیعیون، ویکتوریا عزتیان، کتایون ربیعی، نضال صراف زادگان، ارتباط بین بستری شدن در بیمارستان قلب به خاطر نارسایی قلبی و غلظت آلودگی هوا. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1398؛ 37(546): 1143-1148. magiran.com/p2072052
Jamal Moghadasi, Davood Shafie, Sayed Mohsen Hosseini, Tohid Jafari Koshki, Mohammad Garakyaraghi, Mojtaba Rahimi, Mansour Shishehforoush, Ahmadreza Lahijanzadeh, Babak Sadeghian, Elham Moazam, Mohammad Bagher Mohebi, Shamim Shafieyoon, Victoria Ezatian, Katayoun Rabiei, Nizal Sarrafzadegan, The Relationship between Air Pollution and Hospitalization due to Heart Failure, Journal Of Isfahan Medical School, 2019; 37(546): 1143-1148. magiran.com/p2072052
جمال مقدسی، داود شفیعی، سید محسن حسینی، توحید جعفری کوشکی، محمد گرگ یراقی، مجتبی رحیمی، منصور شیشه فروش، احمد رضا لاهیجان زاده، بابک صادقیان، الهام معظم، محمد باقر محبی، شمیم شفیعیون، ویکتوریا عزتیان، کتایون ربیعی، نضال صراف زادگان، "ارتباط بین بستری شدن در بیمارستان قلب به خاطر نارسایی قلبی و غلظت آلودگی هوا"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 37، شماره 546 (1398): 1143-1148. magiran.com/p2072052
Jamal Moghadasi, Davood Shafie, Sayed Mohsen Hosseini, Tohid Jafari Koshki, Mohammad Garakyaraghi, Mojtaba Rahimi, Mansour Shishehforoush, Ahmadreza Lahijanzadeh, Babak Sadeghian, Elham Moazam, Mohammad Bagher Mohebi, Shamim Shafieyoon, Victoria Ezatian, Katayoun Rabiei, Nizal Sarrafzadegan, "The Relationship between Air Pollution and Hospitalization due to Heart Failure", Journal Of Isfahan Medical School 37, no.546 (2019): 1143-1148. magiran.com/p2072052
جمال مقدسی، داود شفیعی، سید محسن حسینی، توحید جعفری کوشکی، محمد گرگ یراقی، مجتبی رحیمی، منصور شیشه فروش، احمد رضا لاهیجان زاده، بابک صادقیان، الهام معظم، محمد باقر محبی، شمیم شفیعیون، ویکتوریا عزتیان، کتایون ربیعی، نضال صراف زادگان، (1398). 'ارتباط بین بستری شدن در بیمارستان قلب به خاطر نارسایی قلبی و غلظت آلودگی هوا'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(546)، صص.1143-1148. magiran.com/p2072052
Jamal Moghadasi, Davood Shafie, Sayed Mohsen Hosseini, Tohid Jafari Koshki, Mohammad Garakyaraghi, Mojtaba Rahimi, Mansour Shishehforoush, Ahmadreza Lahijanzadeh, Babak Sadeghian, Elham Moazam, Mohammad Bagher Mohebi, Shamim Shafieyoon, Victoria Ezatian, Katayoun Rabiei, Nizal Sarrafzadegan, (2019). 'The Relationship between Air Pollution and Hospitalization due to Heart Failure', Journal Of Isfahan Medical School, 37(546), pp.1143-1148. magiran.com/p2072052
جمال مقدسی؛ داود شفیعی؛ سید محسن حسینی؛ توحید جعفری کوشکی؛ محمد گرگ یراقی؛ مجتبی رحیمی؛ منصور شیشه فروش؛ احمد رضا لاهیجان زاده؛ بابک صادقیان؛ الهام معظم؛ محمد باقر محبی؛ شمیم شفیعیون؛ ویکتوریا عزتیان؛ کتایون ربیعی؛ نضال صراف زادگان. "ارتباط بین بستری شدن در بیمارستان قلب به خاطر نارسایی قلبی و غلظت آلودگی هوا". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37 ،546 ، 1398، 1143-1148. magiran.com/p2072052
Jamal Moghadasi; Davood Shafie; Sayed Mohsen Hosseini; Tohid Jafari Koshki; Mohammad Garakyaraghi; Mojtaba Rahimi; Mansour Shishehforoush; Ahmadreza Lahijanzadeh; Babak Sadeghian; Elham Moazam; Mohammad Bagher Mohebi; Shamim Shafieyoon; Victoria Ezatian; Katayoun Rabiei; Nizal Sarrafzadegan. "The Relationship between Air Pollution and Hospitalization due to Heart Failure", Journal Of Isfahan Medical School, 37, 546, 2019, 1143-1148. magiran.com/p2072052
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال