ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید صادقلو، محمدرضا حافظ نیا، سید یحیی صفوی، ابراهیم رومینا، (1398). نقش همگرایی منطقه ای در صلح و توسعه منطقه ای در مرکوسور؛ رویکردی به ژئوپلیتیک انسان گرا، فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک، 15(4)، 1-24. magiran.com/p2072074
Saeed Sadeghlou , Mohammadreza Hafeznia, Seyyed Yahya Safavi, Ebrahim Roumina, (2019). Role of Regional Integration in MERCOSUR Regional Peace and DevelopmentAn Approach to Human-Centered Geopolitics, Geopolitics, 15(4), 1-24. magiran.com/p2072074
سعید صادقلو، محمدرضا حافظ نیا، سید یحیی صفوی، ابراهیم رومینا، نقش همگرایی منطقه ای در صلح و توسعه منطقه ای در مرکوسور؛ رویکردی به ژئوپلیتیک انسان گرا. فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک، 1398؛ 15(4): 1-24. magiran.com/p2072074
Saeed Sadeghlou , Mohammadreza Hafeznia, Seyyed Yahya Safavi, Ebrahim Roumina, Role of Regional Integration in MERCOSUR Regional Peace and DevelopmentAn Approach to Human-Centered Geopolitics, Geopolitics, 2019; 15(4): 1-24. magiran.com/p2072074
سعید صادقلو، محمدرضا حافظ نیا، سید یحیی صفوی، ابراهیم رومینا، "نقش همگرایی منطقه ای در صلح و توسعه منطقه ای در مرکوسور؛ رویکردی به ژئوپلیتیک انسان گرا"، فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک 15، شماره 4 (1398): 1-24. magiran.com/p2072074
Saeed Sadeghlou , Mohammadreza Hafeznia, Seyyed Yahya Safavi, Ebrahim Roumina, "Role of Regional Integration in MERCOSUR Regional Peace and DevelopmentAn Approach to Human-Centered Geopolitics", Geopolitics 15, no.4 (2019): 1-24. magiran.com/p2072074
سعید صادقلو، محمدرضا حافظ نیا، سید یحیی صفوی، ابراهیم رومینا، (1398). 'نقش همگرایی منطقه ای در صلح و توسعه منطقه ای در مرکوسور؛ رویکردی به ژئوپلیتیک انسان گرا'، فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک، 15(4)، صص.1-24. magiran.com/p2072074
Saeed Sadeghlou , Mohammadreza Hafeznia, Seyyed Yahya Safavi, Ebrahim Roumina, (2019). 'Role of Regional Integration in MERCOSUR Regional Peace and DevelopmentAn Approach to Human-Centered Geopolitics', Geopolitics, 15(4), pp.1-24. magiran.com/p2072074
سعید صادقلو؛ محمدرضا حافظ نیا؛ سید یحیی صفوی؛ ابراهیم رومینا. "نقش همگرایی منطقه ای در صلح و توسعه منطقه ای در مرکوسور؛ رویکردی به ژئوپلیتیک انسان گرا". فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک، 15 ،4 ، 1398، 1-24. magiran.com/p2072074
Saeed Sadeghlou ; Mohammadreza Hafeznia; Seyyed Yahya Safavi; Ebrahim Roumina. "Role of Regional Integration in MERCOSUR Regional Peace and DevelopmentAn Approach to Human-Centered Geopolitics", Geopolitics, 15, 4, 2019, 1-24. magiran.com/p2072074
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال