ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عمران راستی، فاطمه سادات میراحمدی، (1398). بازتاب تاریخ و مولفه های تاریخی در‎ پارادایم‏ها و اندیشه های جغرافیای سیاسی، فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک، 15(4)، 79-109. magiran.com/p2072077
Omran Rasti , Fatemeh Sadat Mirahmadi, (2019). Reflection of History and Historical Factors in the Paradigms and Thoughts of Political Geography, Geopolitics, 15(4), 79-109. magiran.com/p2072077
عمران راستی، فاطمه سادات میراحمدی، بازتاب تاریخ و مولفه های تاریخی در‎ پارادایم‏ها و اندیشه های جغرافیای سیاسی. فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک، 1398؛ 15(4): 79-109. magiran.com/p2072077
Omran Rasti , Fatemeh Sadat Mirahmadi, Reflection of History and Historical Factors in the Paradigms and Thoughts of Political Geography, Geopolitics, 2019; 15(4): 79-109. magiran.com/p2072077
عمران راستی، فاطمه سادات میراحمدی، "بازتاب تاریخ و مولفه های تاریخی در‎ پارادایم‏ها و اندیشه های جغرافیای سیاسی"، فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک 15، شماره 4 (1398): 79-109. magiran.com/p2072077
Omran Rasti , Fatemeh Sadat Mirahmadi, "Reflection of History and Historical Factors in the Paradigms and Thoughts of Political Geography", Geopolitics 15, no.4 (2019): 79-109. magiran.com/p2072077
عمران راستی، فاطمه سادات میراحمدی، (1398). 'بازتاب تاریخ و مولفه های تاریخی در‎ پارادایم‏ها و اندیشه های جغرافیای سیاسی'، فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک، 15(4)، صص.79-109. magiran.com/p2072077
Omran Rasti , Fatemeh Sadat Mirahmadi, (2019). 'Reflection of History and Historical Factors in the Paradigms and Thoughts of Political Geography', Geopolitics, 15(4), pp.79-109. magiran.com/p2072077
عمران راستی؛ فاطمه سادات میراحمدی. "بازتاب تاریخ و مولفه های تاریخی در‎ پارادایم‏ها و اندیشه های جغرافیای سیاسی". فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک، 15 ،4 ، 1398، 79-109. magiran.com/p2072077
Omran Rasti ; Fatemeh Sadat Mirahmadi. "Reflection of History and Historical Factors in the Paradigms and Thoughts of Political Geography", Geopolitics, 15, 4, 2019, 79-109. magiran.com/p2072077
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال