ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اشرف محبوبی، حبیب فرهمند، ناصر قائمیان، جعفر احمدی، سعید بهشتیان نژاد، سکینه کمال آهنگر، (1398). بررسی میزان توافق بین یافته های سونوگرافی و CT Scan در تشخیص کبد چرب غیر الکلی، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(548)، 1180-1184. magiran.com/p2072097
Ashraf Mahboubi, Habib Farahmand, Naser Ghaemian, Jafar Ahmadi, Saeed Beheshtiannejad, Sekineh Kamal Ahangar, (2019). The Amount of the Findings of Ultrasound and Computed Tomography Scan in Diagnosis of Non-Alcoholic Fatty Liver, Journal Of Isfahan Medical School, 37(548), 1180-1184. magiran.com/p2072097
اشرف محبوبی، حبیب فرهمند، ناصر قائمیان، جعفر احمدی، سعید بهشتیان نژاد، سکینه کمال آهنگر، بررسی میزان توافق بین یافته های سونوگرافی و CT Scan در تشخیص کبد چرب غیر الکلی. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1398؛ 37(548): 1180-1184. magiran.com/p2072097
Ashraf Mahboubi, Habib Farahmand, Naser Ghaemian, Jafar Ahmadi, Saeed Beheshtiannejad, Sekineh Kamal Ahangar, The Amount of the Findings of Ultrasound and Computed Tomography Scan in Diagnosis of Non-Alcoholic Fatty Liver, Journal Of Isfahan Medical School, 2019; 37(548): 1180-1184. magiran.com/p2072097
اشرف محبوبی، حبیب فرهمند، ناصر قائمیان، جعفر احمدی، سعید بهشتیان نژاد، سکینه کمال آهنگر، "بررسی میزان توافق بین یافته های سونوگرافی و CT Scan در تشخیص کبد چرب غیر الکلی"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 37، شماره 548 (1398): 1180-1184. magiran.com/p2072097
Ashraf Mahboubi, Habib Farahmand, Naser Ghaemian, Jafar Ahmadi, Saeed Beheshtiannejad, Sekineh Kamal Ahangar, "The Amount of the Findings of Ultrasound and Computed Tomography Scan in Diagnosis of Non-Alcoholic Fatty Liver", Journal Of Isfahan Medical School 37, no.548 (2019): 1180-1184. magiran.com/p2072097
اشرف محبوبی، حبیب فرهمند، ناصر قائمیان، جعفر احمدی، سعید بهشتیان نژاد، سکینه کمال آهنگر، (1398). 'بررسی میزان توافق بین یافته های سونوگرافی و CT Scan در تشخیص کبد چرب غیر الکلی'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(548)، صص.1180-1184. magiran.com/p2072097
Ashraf Mahboubi, Habib Farahmand, Naser Ghaemian, Jafar Ahmadi, Saeed Beheshtiannejad, Sekineh Kamal Ahangar, (2019). 'The Amount of the Findings of Ultrasound and Computed Tomography Scan in Diagnosis of Non-Alcoholic Fatty Liver', Journal Of Isfahan Medical School, 37(548), pp.1180-1184. magiran.com/p2072097
اشرف محبوبی؛ حبیب فرهمند؛ ناصر قائمیان؛ جعفر احمدی؛ سعید بهشتیان نژاد؛ سکینه کمال آهنگر. "بررسی میزان توافق بین یافته های سونوگرافی و CT Scan در تشخیص کبد چرب غیر الکلی". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37 ،548 ، 1398، 1180-1184. magiran.com/p2072097
Ashraf Mahboubi; Habib Farahmand; Naser Ghaemian; Jafar Ahmadi; Saeed Beheshtiannejad; Sekineh Kamal Ahangar. "The Amount of the Findings of Ultrasound and Computed Tomography Scan in Diagnosis of Non-Alcoholic Fatty Liver", Journal Of Isfahan Medical School, 37, 548, 2019, 1180-1184. magiran.com/p2072097
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال