ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
داریوش مرادی فارسانی، سید مرتضی حیدری، بهروز پیری، (1398). تاثیر پیش ‍‍ گیرانه ی آمینوفیلین، متوکلوپرامید و استامینوفن، بر شدت درد بعد از عمل استرابیسم: یک مطالعه ی کارآزمایی بالینی تصادفی، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(548)، 1185-1191. magiran.com/p2072098
Darioush Moradi Farsani, Sayed Morteza Heidari, Behruz Piri, (2019). The Preventive Effects of Aminophylline, Metoclopramide, and Acetaminophen on Postoperative Pain after Strabismus Surgery; A Randomized Clinical Trial Study, Journal Of Isfahan Medical School, 37(548), 1185-1191. magiran.com/p2072098
داریوش مرادی فارسانی، سید مرتضی حیدری، بهروز پیری، تاثیر پیش ‍‍ گیرانه ی آمینوفیلین، متوکلوپرامید و استامینوفن، بر شدت درد بعد از عمل استرابیسم: یک مطالعه ی کارآزمایی بالینی تصادفی. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1398؛ 37(548): 1185-1191. magiran.com/p2072098
Darioush Moradi Farsani, Sayed Morteza Heidari, Behruz Piri, The Preventive Effects of Aminophylline, Metoclopramide, and Acetaminophen on Postoperative Pain after Strabismus Surgery; A Randomized Clinical Trial Study, Journal Of Isfahan Medical School, 2019; 37(548): 1185-1191. magiran.com/p2072098
داریوش مرادی فارسانی، سید مرتضی حیدری، بهروز پیری، "تاثیر پیش ‍‍ گیرانه ی آمینوفیلین، متوکلوپرامید و استامینوفن، بر شدت درد بعد از عمل استرابیسم: یک مطالعه ی کارآزمایی بالینی تصادفی"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 37، شماره 548 (1398): 1185-1191. magiran.com/p2072098
Darioush Moradi Farsani, Sayed Morteza Heidari, Behruz Piri, "The Preventive Effects of Aminophylline, Metoclopramide, and Acetaminophen on Postoperative Pain after Strabismus Surgery; A Randomized Clinical Trial Study", Journal Of Isfahan Medical School 37, no.548 (2019): 1185-1191. magiran.com/p2072098
داریوش مرادی فارسانی، سید مرتضی حیدری، بهروز پیری، (1398). 'تاثیر پیش ‍‍ گیرانه ی آمینوفیلین، متوکلوپرامید و استامینوفن، بر شدت درد بعد از عمل استرابیسم: یک مطالعه ی کارآزمایی بالینی تصادفی'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(548)، صص.1185-1191. magiran.com/p2072098
Darioush Moradi Farsani, Sayed Morteza Heidari, Behruz Piri, (2019). 'The Preventive Effects of Aminophylline, Metoclopramide, and Acetaminophen on Postoperative Pain after Strabismus Surgery; A Randomized Clinical Trial Study', Journal Of Isfahan Medical School, 37(548), pp.1185-1191. magiran.com/p2072098
داریوش مرادی فارسانی؛ سید مرتضی حیدری؛ بهروز پیری. "تاثیر پیش ‍‍ گیرانه ی آمینوفیلین، متوکلوپرامید و استامینوفن، بر شدت درد بعد از عمل استرابیسم: یک مطالعه ی کارآزمایی بالینی تصادفی". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37 ،548 ، 1398، 1185-1191. magiran.com/p2072098
Darioush Moradi Farsani; Sayed Morteza Heidari; Behruz Piri. "The Preventive Effects of Aminophylline, Metoclopramide, and Acetaminophen on Postoperative Pain after Strabismus Surgery; A Randomized Clinical Trial Study", Journal Of Isfahan Medical School, 37, 548, 2019, 1185-1191. magiran.com/p2072098
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال