ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسترن جعفری هفشجانی، علیرضا مهری دهنوی، رضا حاجیان، شبنم بوداغ، محدثه بهجتی، (1398). طبقه بندی امواج قلبی به منظور تشخیص سکته ی قلبی مبتنی بر استخراج ویژگی های ریخت شناسی از الگوهای فضایی- زمانی امواج وکتور کاردیوگرام، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(548)، 1192-1199. magiran.com/p2072099
Nastaran Jafari Hafshejani, Alireza Mehri Dehnavi, Reza Hajian, Shabnam Boudagh, Mohaddeseh Behjati, (2019). Classification of Cardiac Signals in Order to Diagnose Myocardial Infarction based on Extraction of Morphological Features from Spatio-Temporal Patterns of Vectorcardiogram Signals, Journal Of Isfahan Medical School, 37(548), 1192-1199. magiran.com/p2072099
نسترن جعفری هفشجانی، علیرضا مهری دهنوی، رضا حاجیان، شبنم بوداغ، محدثه بهجتی، طبقه بندی امواج قلبی به منظور تشخیص سکته ی قلبی مبتنی بر استخراج ویژگی های ریخت شناسی از الگوهای فضایی- زمانی امواج وکتور کاردیوگرام. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1398؛ 37(548): 1192-1199. magiran.com/p2072099
Nastaran Jafari Hafshejani, Alireza Mehri Dehnavi, Reza Hajian, Shabnam Boudagh, Mohaddeseh Behjati, Classification of Cardiac Signals in Order to Diagnose Myocardial Infarction based on Extraction of Morphological Features from Spatio-Temporal Patterns of Vectorcardiogram Signals, Journal Of Isfahan Medical School, 2019; 37(548): 1192-1199. magiran.com/p2072099
نسترن جعفری هفشجانی، علیرضا مهری دهنوی، رضا حاجیان، شبنم بوداغ، محدثه بهجتی، "طبقه بندی امواج قلبی به منظور تشخیص سکته ی قلبی مبتنی بر استخراج ویژگی های ریخت شناسی از الگوهای فضایی- زمانی امواج وکتور کاردیوگرام"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 37، شماره 548 (1398): 1192-1199. magiran.com/p2072099
Nastaran Jafari Hafshejani, Alireza Mehri Dehnavi, Reza Hajian, Shabnam Boudagh, Mohaddeseh Behjati, "Classification of Cardiac Signals in Order to Diagnose Myocardial Infarction based on Extraction of Morphological Features from Spatio-Temporal Patterns of Vectorcardiogram Signals", Journal Of Isfahan Medical School 37, no.548 (2019): 1192-1199. magiran.com/p2072099
نسترن جعفری هفشجانی، علیرضا مهری دهنوی، رضا حاجیان، شبنم بوداغ، محدثه بهجتی، (1398). 'طبقه بندی امواج قلبی به منظور تشخیص سکته ی قلبی مبتنی بر استخراج ویژگی های ریخت شناسی از الگوهای فضایی- زمانی امواج وکتور کاردیوگرام'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(548)، صص.1192-1199. magiran.com/p2072099
Nastaran Jafari Hafshejani, Alireza Mehri Dehnavi, Reza Hajian, Shabnam Boudagh, Mohaddeseh Behjati, (2019). 'Classification of Cardiac Signals in Order to Diagnose Myocardial Infarction based on Extraction of Morphological Features from Spatio-Temporal Patterns of Vectorcardiogram Signals', Journal Of Isfahan Medical School, 37(548), pp.1192-1199. magiran.com/p2072099
نسترن جعفری هفشجانی؛ علیرضا مهری دهنوی؛ رضا حاجیان؛ شبنم بوداغ؛ محدثه بهجتی. "طبقه بندی امواج قلبی به منظور تشخیص سکته ی قلبی مبتنی بر استخراج ویژگی های ریخت شناسی از الگوهای فضایی- زمانی امواج وکتور کاردیوگرام". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37 ،548 ، 1398، 1192-1199. magiran.com/p2072099
Nastaran Jafari Hafshejani; Alireza Mehri Dehnavi; Reza Hajian; Shabnam Boudagh; Mohaddeseh Behjati. "Classification of Cardiac Signals in Order to Diagnose Myocardial Infarction based on Extraction of Morphological Features from Spatio-Temporal Patterns of Vectorcardiogram Signals", Journal Of Isfahan Medical School, 37, 548, 2019, 1192-1199. magiran.com/p2072099
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال