ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید علی رحمانی نژاد، علیرضا پرداختی، (1395). کاربرد ORP در صنعت تصفیه آب و فاضلاب، مجله پژوهش و فناوری محیط زیست، 1(1)، 15-21. magiran.com/p2072152
Seyed Ali Rahmaninezhad, Alireza Pardakhti, (2017). The application of Oxidation Reduction Potential (ORP) sensor in water and wastewater treatment industries, 2676-3060, 1(1), 15-21. magiran.com/p2072152
سید علی رحمانی نژاد، علیرضا پرداختی، کاربرد ORP در صنعت تصفیه آب و فاضلاب. مجله پژوهش و فناوری محیط زیست، 1395؛ 1(1): 15-21. magiran.com/p2072152
Seyed Ali Rahmaninezhad, Alireza Pardakhti, The application of Oxidation Reduction Potential (ORP) sensor in water and wastewater treatment industries, 2676-3060, 2017; 1(1): 15-21. magiran.com/p2072152
سید علی رحمانی نژاد، علیرضا پرداختی، "کاربرد ORP در صنعت تصفیه آب و فاضلاب"، مجله پژوهش و فناوری محیط زیست 1، شماره 1 (1395): 15-21. magiran.com/p2072152
Seyed Ali Rahmaninezhad, Alireza Pardakhti, "The application of Oxidation Reduction Potential (ORP) sensor in water and wastewater treatment industries", 2676-3060 1, no.1 (2017): 15-21. magiran.com/p2072152
سید علی رحمانی نژاد، علیرضا پرداختی، (1395). 'کاربرد ORP در صنعت تصفیه آب و فاضلاب'، مجله پژوهش و فناوری محیط زیست، 1(1)، صص.15-21. magiran.com/p2072152
Seyed Ali Rahmaninezhad, Alireza Pardakhti, (2017). 'The application of Oxidation Reduction Potential (ORP) sensor in water and wastewater treatment industries', 2676-3060, 1(1), pp.15-21. magiran.com/p2072152
سید علی رحمانی نژاد؛ علیرضا پرداختی. "کاربرد ORP در صنعت تصفیه آب و فاضلاب". مجله پژوهش و فناوری محیط زیست، 1 ،1 ، 1395، 15-21. magiran.com/p2072152
Seyed Ali Rahmaninezhad; Alireza Pardakhti. "The application of Oxidation Reduction Potential (ORP) sensor in water and wastewater treatment industries", 2676-3060, 1, 1, 2017, 15-21. magiran.com/p2072152
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال