ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طوبی عابدی، بهنام یوسفی، (1395). ارزش اقتصادی حفاظت از رودخانه به منظور تامین پایداری آب (مطالعه موردی: رودخانه خالکائی ماسال، استان گیلان)، مجله پژوهش و فناوری محیط زیست، 1(1)، 31-37. magiran.com/p2072154
Tooba Abedi, Behnam Yusefi, (2017). Economical Valuation of River to Conservation for sustainability of Water Supply (Case Study: Masal Khalkaei River, Gilan Province), 2676-3060, 1(1), 31-37. magiran.com/p2072154
طوبی عابدی، بهنام یوسفی، ارزش اقتصادی حفاظت از رودخانه به منظور تامین پایداری آب (مطالعه موردی: رودخانه خالکائی ماسال، استان گیلان). مجله پژوهش و فناوری محیط زیست، 1395؛ 1(1): 31-37. magiran.com/p2072154
Tooba Abedi, Behnam Yusefi, Economical Valuation of River to Conservation for sustainability of Water Supply (Case Study: Masal Khalkaei River, Gilan Province), 2676-3060, 2017; 1(1): 31-37. magiran.com/p2072154
طوبی عابدی، بهنام یوسفی، "ارزش اقتصادی حفاظت از رودخانه به منظور تامین پایداری آب (مطالعه موردی: رودخانه خالکائی ماسال، استان گیلان)"، مجله پژوهش و فناوری محیط زیست 1، شماره 1 (1395): 31-37. magiran.com/p2072154
Tooba Abedi, Behnam Yusefi, "Economical Valuation of River to Conservation for sustainability of Water Supply (Case Study: Masal Khalkaei River, Gilan Province)", 2676-3060 1, no.1 (2017): 31-37. magiran.com/p2072154
طوبی عابدی، بهنام یوسفی، (1395). 'ارزش اقتصادی حفاظت از رودخانه به منظور تامین پایداری آب (مطالعه موردی: رودخانه خالکائی ماسال، استان گیلان)'، مجله پژوهش و فناوری محیط زیست، 1(1)، صص.31-37. magiran.com/p2072154
Tooba Abedi, Behnam Yusefi, (2017). 'Economical Valuation of River to Conservation for sustainability of Water Supply (Case Study: Masal Khalkaei River, Gilan Province)', 2676-3060, 1(1), pp.31-37. magiran.com/p2072154
طوبی عابدی؛ بهنام یوسفی. "ارزش اقتصادی حفاظت از رودخانه به منظور تامین پایداری آب (مطالعه موردی: رودخانه خالکائی ماسال، استان گیلان)". مجله پژوهش و فناوری محیط زیست، 1 ،1 ، 1395، 31-37. magiran.com/p2072154
Tooba Abedi; Behnam Yusefi. "Economical Valuation of River to Conservation for sustainability of Water Supply (Case Study: Masal Khalkaei River, Gilan Province)", 2676-3060, 1, 1, 2017, 31-37. magiran.com/p2072154
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال