ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا هاتفی اردکانی، علیرضا استعلاجی، (1398). ارزیابی مولفه های ICT در بازاریابی گردشگری با استفاده ازتکنیک معادلات ساختاری نمونه موردی استان اردبیل، فصلنامه جغرافیا، 17(62)، 80. magiran.com/p2072234
Alireza Estelaji, (2020). Evaluation of ICT components in tourism marketing using structural equation techniques Case study of Ardebil province, Geography, 17(62), 80. magiran.com/p2072234
علیرضا هاتفی اردکانی، علیرضا استعلاجی، ارزیابی مولفه های ICT در بازاریابی گردشگری با استفاده ازتکنیک معادلات ساختاری نمونه موردی استان اردبیل. فصلنامه جغرافیا، 1398؛ 17(62): 80. magiran.com/p2072234
Alireza Estelaji, Evaluation of ICT components in tourism marketing using structural equation techniques Case study of Ardebil province, Geography, 2020; 17(62): 80. magiran.com/p2072234
علیرضا هاتفی اردکانی، علیرضا استعلاجی، "ارزیابی مولفه های ICT در بازاریابی گردشگری با استفاده ازتکنیک معادلات ساختاری نمونه موردی استان اردبیل"، فصلنامه جغرافیا 17، شماره 62 (1398): 80. magiran.com/p2072234
Alireza Estelaji, "Evaluation of ICT components in tourism marketing using structural equation techniques Case study of Ardebil province", Geography 17, no.62 (2020): 80. magiran.com/p2072234
علیرضا هاتفی اردکانی، علیرضا استعلاجی، (1398). 'ارزیابی مولفه های ICT در بازاریابی گردشگری با استفاده ازتکنیک معادلات ساختاری نمونه موردی استان اردبیل'، فصلنامه جغرافیا، 17(62)، صص.80. magiran.com/p2072234
Alireza Estelaji, (2020). 'Evaluation of ICT components in tourism marketing using structural equation techniques Case study of Ardebil province', Geography, 17(62), pp.80. magiran.com/p2072234
علیرضا هاتفی اردکانی؛ علیرضا استعلاجی. "ارزیابی مولفه های ICT در بازاریابی گردشگری با استفاده ازتکنیک معادلات ساختاری نمونه موردی استان اردبیل". فصلنامه جغرافیا، 17 ،62 ، 1398، 80. magiran.com/p2072234
Alireza Estelaji. "Evaluation of ICT components in tourism marketing using structural equation techniques Case study of Ardebil province", Geography, 17, 62, 2020, 80. magiran.com/p2072234
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال