ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عتیق الله قمری، کیومرث یزدان پناه درو، زهرا پیشگاهی فرد، حسین حاتمی نژاد، (1398). تحلیل ژئوپولیتیکی چشم انداز آمایش سرزمین در کشور افغانستان و ارائه مدل راهبردی، فصلنامه جغرافیا، 17(62)، 91. magiran.com/p2072235
Atiqullah Ghamari, Qiuomars Yazdanpanah Dero, Zahra Pishgahi fard, Hossein Hataminejad, (2020). Geopolitical Analysis of Spatial Planinng View in Afghanistan and Providing Strategic Model, Geography, 17(62), 91. magiran.com/p2072235
عتیق الله قمری، کیومرث یزدان پناه درو، زهرا پیشگاهی فرد، حسین حاتمی نژاد، تحلیل ژئوپولیتیکی چشم انداز آمایش سرزمین در کشور افغانستان و ارائه مدل راهبردی. فصلنامه جغرافیا، 1398؛ 17(62): 91. magiran.com/p2072235
Atiqullah Ghamari, Qiuomars Yazdanpanah Dero, Zahra Pishgahi fard, Hossein Hataminejad, Geopolitical Analysis of Spatial Planinng View in Afghanistan and Providing Strategic Model, Geography, 2020; 17(62): 91. magiran.com/p2072235
عتیق الله قمری، کیومرث یزدان پناه درو، زهرا پیشگاهی فرد، حسین حاتمی نژاد، "تحلیل ژئوپولیتیکی چشم انداز آمایش سرزمین در کشور افغانستان و ارائه مدل راهبردی"، فصلنامه جغرافیا 17، شماره 62 (1398): 91. magiran.com/p2072235
Atiqullah Ghamari, Qiuomars Yazdanpanah Dero, Zahra Pishgahi fard, Hossein Hataminejad, "Geopolitical Analysis of Spatial Planinng View in Afghanistan and Providing Strategic Model", Geography 17, no.62 (2020): 91. magiran.com/p2072235
عتیق الله قمری، کیومرث یزدان پناه درو، زهرا پیشگاهی فرد، حسین حاتمی نژاد، (1398). 'تحلیل ژئوپولیتیکی چشم انداز آمایش سرزمین در کشور افغانستان و ارائه مدل راهبردی'، فصلنامه جغرافیا، 17(62)، صص.91. magiran.com/p2072235
Atiqullah Ghamari, Qiuomars Yazdanpanah Dero, Zahra Pishgahi fard, Hossein Hataminejad, (2020). 'Geopolitical Analysis of Spatial Planinng View in Afghanistan and Providing Strategic Model', Geography, 17(62), pp.91. magiran.com/p2072235
عتیق الله قمری؛ کیومرث یزدان پناه درو؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ حسین حاتمی نژاد. "تحلیل ژئوپولیتیکی چشم انداز آمایش سرزمین در کشور افغانستان و ارائه مدل راهبردی". فصلنامه جغرافیا، 17 ،62 ، 1398، 91. magiran.com/p2072235
Atiqullah Ghamari; Qiuomars Yazdanpanah Dero; Zahra Pishgahi fard; Hossein Hataminejad. "Geopolitical Analysis of Spatial Planinng View in Afghanistan and Providing Strategic Model", Geography, 17, 62, 2020, 91. magiran.com/p2072235
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال