ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن رضایی عارفی، محمد علی زنگنه اسدی، ابوالفضل بهنیافر، محمد جوانبخت، (1398). شناسایی و طبقه بندی اشکال کارستی براساس مدل های سویجیک، والتهام، کماتینا و هراک (مطالعه موردی: حوضه کوهستانی کلات در شمال شرق ایران)، فصلنامه جغرافیا، 17(62)، 174. magiran.com/p2072240
mohsen rezaei arefi, mohammad ali zangeneh asadi, aboalfazl behniyafar, mohammad javanbakht, (2020). Identification and classification of karst forms based on the models of Cvijic, Walthem, Komatina, and Herak (case study: Kalat Mountain Basin, Northeast of Iran), Geography, 17(62), 174. magiran.com/p2072240
محسن رضایی عارفی، محمد علی زنگنه اسدی، ابوالفضل بهنیافر، محمد جوانبخت، شناسایی و طبقه بندی اشکال کارستی براساس مدل های سویجیک، والتهام، کماتینا و هراک (مطالعه موردی: حوضه کوهستانی کلات در شمال شرق ایران). فصلنامه جغرافیا، 1398؛ 17(62): 174. magiran.com/p2072240
mohsen rezaei arefi, mohammad ali zangeneh asadi, aboalfazl behniyafar, mohammad javanbakht, Identification and classification of karst forms based on the models of Cvijic, Walthem, Komatina, and Herak (case study: Kalat Mountain Basin, Northeast of Iran), Geography, 2020; 17(62): 174. magiran.com/p2072240
محسن رضایی عارفی، محمد علی زنگنه اسدی، ابوالفضل بهنیافر، محمد جوانبخت، "شناسایی و طبقه بندی اشکال کارستی براساس مدل های سویجیک، والتهام، کماتینا و هراک (مطالعه موردی: حوضه کوهستانی کلات در شمال شرق ایران)"، فصلنامه جغرافیا 17، شماره 62 (1398): 174. magiran.com/p2072240
mohsen rezaei arefi, mohammad ali zangeneh asadi, aboalfazl behniyafar, mohammad javanbakht, "Identification and classification of karst forms based on the models of Cvijic, Walthem, Komatina, and Herak (case study: Kalat Mountain Basin, Northeast of Iran)", Geography 17, no.62 (2020): 174. magiran.com/p2072240
محسن رضایی عارفی، محمد علی زنگنه اسدی، ابوالفضل بهنیافر، محمد جوانبخت، (1398). 'شناسایی و طبقه بندی اشکال کارستی براساس مدل های سویجیک، والتهام، کماتینا و هراک (مطالعه موردی: حوضه کوهستانی کلات در شمال شرق ایران)'، فصلنامه جغرافیا، 17(62)، صص.174. magiran.com/p2072240
mohsen rezaei arefi, mohammad ali zangeneh asadi, aboalfazl behniyafar, mohammad javanbakht, (2020). 'Identification and classification of karst forms based on the models of Cvijic, Walthem, Komatina, and Herak (case study: Kalat Mountain Basin, Northeast of Iran)', Geography, 17(62), pp.174. magiran.com/p2072240
محسن رضایی عارفی؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ ابوالفضل بهنیافر؛ محمد جوانبخت. "شناسایی و طبقه بندی اشکال کارستی براساس مدل های سویجیک، والتهام، کماتینا و هراک (مطالعه موردی: حوضه کوهستانی کلات در شمال شرق ایران)". فصلنامه جغرافیا، 17 ،62 ، 1398، 174. magiran.com/p2072240
mohsen rezaei arefi; mohammad ali zangeneh asadi; aboalfazl behniyafar; mohammad javanbakht. "Identification and classification of karst forms based on the models of Cvijic, Walthem, Komatina, and Herak (case study: Kalat Mountain Basin, Northeast of Iran)", Geography, 17, 62, 2020, 174. magiran.com/p2072240
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال