ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احسان زارعی، حسن پیوندی، (1398). تعیین الگوی تجویز دارو در بیماران سرپایی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی استان سمنان و مقایسه آن با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی، مجله تصویر سلامت، 10(4)، 248-258. magiran.com/p2072313
Ehsan ZareiHassan Peyvandi , (2020). Determination of Drug Prescription Pattern for Outpatients Covered by Social Security Organization in Semnan Province and Compare It with the WHO Standards, Depiction of Health, 10(4), 248-258. magiran.com/p2072313
احسان زارعی، حسن پیوندی، تعیین الگوی تجویز دارو در بیماران سرپایی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی استان سمنان و مقایسه آن با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی. مجله تصویر سلامت، 1398؛ 10(4): 248-258. magiran.com/p2072313
Ehsan ZareiHassan Peyvandi , Determination of Drug Prescription Pattern for Outpatients Covered by Social Security Organization in Semnan Province and Compare It with the WHO Standards, Depiction of Health, 2020; 10(4): 248-258. magiran.com/p2072313
احسان زارعی، حسن پیوندی، "تعیین الگوی تجویز دارو در بیماران سرپایی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی استان سمنان و مقایسه آن با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی"، مجله تصویر سلامت 10، شماره 4 (1398): 248-258. magiran.com/p2072313
Ehsan ZareiHassan Peyvandi , "Determination of Drug Prescription Pattern for Outpatients Covered by Social Security Organization in Semnan Province and Compare It with the WHO Standards", Depiction of Health 10, no.4 (2020): 248-258. magiran.com/p2072313
احسان زارعی، حسن پیوندی، (1398). 'تعیین الگوی تجویز دارو در بیماران سرپایی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی استان سمنان و مقایسه آن با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی'، مجله تصویر سلامت، 10(4)، صص.248-258. magiran.com/p2072313
Ehsan ZareiHassan Peyvandi , (2020). 'Determination of Drug Prescription Pattern for Outpatients Covered by Social Security Organization in Semnan Province and Compare It with the WHO Standards', Depiction of Health, 10(4), pp.248-258. magiran.com/p2072313
احسان زارعی؛ حسن پیوندی. "تعیین الگوی تجویز دارو در بیماران سرپایی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی استان سمنان و مقایسه آن با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی". مجله تصویر سلامت، 10 ،4 ، 1398، 248-258. magiran.com/p2072313
Ehsan ZareiHassan Peyvandi . "Determination of Drug Prescription Pattern for Outpatients Covered by Social Security Organization in Semnan Province and Compare It with the WHO Standards", Depiction of Health, 10, 4, 2020, 248-258. magiran.com/p2072313
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال