ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فهیمه قطبی زاده، زینب کاویانی، مامک شریعت، ناهید فرخ زاد، یاسمین محمدزاده، لیلا صاحبی، (1398). بررسی عوامل دموگرافیکی و بالینی تاثیرگذار بر سبک باروری در ایران :یک مطالعه مروری، مجله تصویر سلامت، 10(4)، 319-329. magiran.com/p2072315
Fahimeh Ghotbizadeh, Zaynab Kaviani, Mamak Shariat, Nahid Farrokhzad, Yasamin Mohammadzadeh, Leyla Sahebi, (2020). Evaluation of Demographic and Clinical Factors on Fertility Style in Iran - A Review Study, Depiction of Health, 10(4), 319-329. magiran.com/p2072315
فهیمه قطبی زاده، زینب کاویانی، مامک شریعت، ناهید فرخ زاد، یاسمین محمدزاده، لیلا صاحبی، بررسی عوامل دموگرافیکی و بالینی تاثیرگذار بر سبک باروری در ایران :یک مطالعه مروری. مجله تصویر سلامت، 1398؛ 10(4): 319-329. magiran.com/p2072315
Fahimeh Ghotbizadeh, Zaynab Kaviani, Mamak Shariat, Nahid Farrokhzad, Yasamin Mohammadzadeh, Leyla Sahebi, Evaluation of Demographic and Clinical Factors on Fertility Style in Iran - A Review Study, Depiction of Health, 2020; 10(4): 319-329. magiran.com/p2072315
فهیمه قطبی زاده، زینب کاویانی، مامک شریعت، ناهید فرخ زاد، یاسمین محمدزاده، لیلا صاحبی، "بررسی عوامل دموگرافیکی و بالینی تاثیرگذار بر سبک باروری در ایران :یک مطالعه مروری"، مجله تصویر سلامت 10، شماره 4 (1398): 319-329. magiran.com/p2072315
Fahimeh Ghotbizadeh, Zaynab Kaviani, Mamak Shariat, Nahid Farrokhzad, Yasamin Mohammadzadeh, Leyla Sahebi, "Evaluation of Demographic and Clinical Factors on Fertility Style in Iran - A Review Study", Depiction of Health 10, no.4 (2020): 319-329. magiran.com/p2072315
فهیمه قطبی زاده، زینب کاویانی، مامک شریعت، ناهید فرخ زاد، یاسمین محمدزاده، لیلا صاحبی، (1398). 'بررسی عوامل دموگرافیکی و بالینی تاثیرگذار بر سبک باروری در ایران :یک مطالعه مروری'، مجله تصویر سلامت، 10(4)، صص.319-329. magiran.com/p2072315
Fahimeh Ghotbizadeh, Zaynab Kaviani, Mamak Shariat, Nahid Farrokhzad, Yasamin Mohammadzadeh, Leyla Sahebi, (2020). 'Evaluation of Demographic and Clinical Factors on Fertility Style in Iran - A Review Study', Depiction of Health, 10(4), pp.319-329. magiran.com/p2072315
فهیمه قطبی زاده؛ زینب کاویانی؛ مامک شریعت؛ ناهید فرخ زاد؛ یاسمین محمدزاده؛ لیلا صاحبی. "بررسی عوامل دموگرافیکی و بالینی تاثیرگذار بر سبک باروری در ایران :یک مطالعه مروری". مجله تصویر سلامت، 10 ،4 ، 1398، 319-329. magiran.com/p2072315
Fahimeh Ghotbizadeh; Zaynab Kaviani; Mamak Shariat; Nahid Farrokhzad; Yasamin Mohammadzadeh; Leyla Sahebi. "Evaluation of Demographic and Clinical Factors on Fertility Style in Iran - A Review Study", Depiction of Health, 10, 4, 2020, 319-329. magiran.com/p2072315
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال