ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی پور صفر، سجاد رضایی، علیرضا حاتم سیاهکل محله، (1398). نقش میانجی رضایت شغلی در رابطه بین کارکردهای مربیگری (منتورینگ) و تعهدسازمانی در کارکنان بیمارستانی، مجله تصویر سلامت، 10(4)، 287-299. magiran.com/p2072321
Ali Poursafar , Sajjad Rezaei, Alireza Hatam Siahkal Mahalle, (2020). The Mediating Role of Job Satisfaction in Relationship between Mentoring Functions and Organizational Commitment among Hospital Personnel, Depiction of Health, 10(4), 287-299. magiran.com/p2072321
علی پور صفر، سجاد رضایی، علیرضا حاتم سیاهکل محله، نقش میانجی رضایت شغلی در رابطه بین کارکردهای مربیگری (منتورینگ) و تعهدسازمانی در کارکنان بیمارستانی. مجله تصویر سلامت، 1398؛ 10(4): 287-299. magiran.com/p2072321
Ali Poursafar , Sajjad Rezaei, Alireza Hatam Siahkal Mahalle, The Mediating Role of Job Satisfaction in Relationship between Mentoring Functions and Organizational Commitment among Hospital Personnel, Depiction of Health, 2020; 10(4): 287-299. magiran.com/p2072321
علی پور صفر، سجاد رضایی، علیرضا حاتم سیاهکل محله، "نقش میانجی رضایت شغلی در رابطه بین کارکردهای مربیگری (منتورینگ) و تعهدسازمانی در کارکنان بیمارستانی"، مجله تصویر سلامت 10، شماره 4 (1398): 287-299. magiran.com/p2072321
Ali Poursafar , Sajjad Rezaei, Alireza Hatam Siahkal Mahalle, "The Mediating Role of Job Satisfaction in Relationship between Mentoring Functions and Organizational Commitment among Hospital Personnel", Depiction of Health 10, no.4 (2020): 287-299. magiran.com/p2072321
علی پور صفر، سجاد رضایی، علیرضا حاتم سیاهکل محله، (1398). 'نقش میانجی رضایت شغلی در رابطه بین کارکردهای مربیگری (منتورینگ) و تعهدسازمانی در کارکنان بیمارستانی'، مجله تصویر سلامت، 10(4)، صص.287-299. magiran.com/p2072321
Ali Poursafar , Sajjad Rezaei, Alireza Hatam Siahkal Mahalle, (2020). 'The Mediating Role of Job Satisfaction in Relationship between Mentoring Functions and Organizational Commitment among Hospital Personnel', Depiction of Health, 10(4), pp.287-299. magiran.com/p2072321
علی پور صفر؛ سجاد رضایی؛ علیرضا حاتم سیاهکل محله. "نقش میانجی رضایت شغلی در رابطه بین کارکردهای مربیگری (منتورینگ) و تعهدسازمانی در کارکنان بیمارستانی". مجله تصویر سلامت، 10 ،4 ، 1398، 287-299. magiran.com/p2072321
Ali Poursafar ; Sajjad Rezaei; Alireza Hatam Siahkal Mahalle. "The Mediating Role of Job Satisfaction in Relationship between Mentoring Functions and Organizational Commitment among Hospital Personnel", Depiction of Health, 10, 4, 2020, 287-299. magiran.com/p2072321
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال