ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده راضیه نوربخش رضایی، لیلا شبانی، مجید رستمی، محمد عبدلی، (1398). بررسی اثر غلظتهای مختلف کلرید کادمیوم بر تنش اکسیداتیو گیاه بادرنجبویه تحت شرایط درون شیشه ای، فصلنامه تولیدات گیاهی، 42(4)، 1. magiran.com/p2072366
Sayyedeh Razieh Nourbakhsh Rezaei, Majid Rostami, Mohammad Abdoli, (2019). Effect of different concentrations of cadmium chloride on oxidative stress in shoot cultures of lemon balm, The Plant Production, 42(4), 1. magiran.com/p2072366
سیده راضیه نوربخش رضایی، لیلا شبانی، مجید رستمی، محمد عبدلی، بررسی اثر غلظتهای مختلف کلرید کادمیوم بر تنش اکسیداتیو گیاه بادرنجبویه تحت شرایط درون شیشه ای. فصلنامه تولیدات گیاهی، 1398؛ 42(4): 1. magiran.com/p2072366
Sayyedeh Razieh Nourbakhsh Rezaei, Majid Rostami, Mohammad Abdoli, Effect of different concentrations of cadmium chloride on oxidative stress in shoot cultures of lemon balm, The Plant Production, 2019; 42(4): 1. magiran.com/p2072366
سیده راضیه نوربخش رضایی، لیلا شبانی، مجید رستمی، محمد عبدلی، "بررسی اثر غلظتهای مختلف کلرید کادمیوم بر تنش اکسیداتیو گیاه بادرنجبویه تحت شرایط درون شیشه ای"، فصلنامه تولیدات گیاهی 42، شماره 4 (1398): 1. magiran.com/p2072366
Sayyedeh Razieh Nourbakhsh Rezaei, Majid Rostami, Mohammad Abdoli, "Effect of different concentrations of cadmium chloride on oxidative stress in shoot cultures of lemon balm", The Plant Production 42, no.4 (2019): 1. magiran.com/p2072366
سیده راضیه نوربخش رضایی، لیلا شبانی، مجید رستمی، محمد عبدلی، (1398). 'بررسی اثر غلظتهای مختلف کلرید کادمیوم بر تنش اکسیداتیو گیاه بادرنجبویه تحت شرایط درون شیشه ای'، فصلنامه تولیدات گیاهی، 42(4)، صص.1. magiran.com/p2072366
Sayyedeh Razieh Nourbakhsh Rezaei, Majid Rostami, Mohammad Abdoli, (2019). 'Effect of different concentrations of cadmium chloride on oxidative stress in shoot cultures of lemon balm', The Plant Production, 42(4), pp.1. magiran.com/p2072366
سیده راضیه نوربخش رضایی؛ لیلا شبانی؛ مجید رستمی؛ محمد عبدلی. "بررسی اثر غلظتهای مختلف کلرید کادمیوم بر تنش اکسیداتیو گیاه بادرنجبویه تحت شرایط درون شیشه ای". فصلنامه تولیدات گیاهی، 42 ،4 ، 1398، 1. magiran.com/p2072366
Sayyedeh Razieh Nourbakhsh Rezaei; Majid Rostami; Mohammad Abdoli. "Effect of different concentrations of cadmium chloride on oxidative stress in shoot cultures of lemon balm", The Plant Production, 42, 4, 2019, 1. magiran.com/p2072366
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال