ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مختار حیدری، مدینه طاهری، مهدی زارعی، (1398). اثرات ژل آلوئه ورا و زمان انبارمانی بر برخی شاخص های بیوشیمیایی آریل های تازه انار با حداقل فرآوری، فصلنامه تولیدات گیاهی، 42(4)، 4. magiran.com/p2072369
Mokhtar Heidari , Madineh Taheri, Mehdi Zarei, (2019). Effects of Aloe vera Gel and Storage Duration on Some Biochemical Indices in Minimally Processed Pomegranate Fresh Arils, The Plant Production, 42(4), 4. magiran.com/p2072369
مختار حیدری، مدینه طاهری، مهدی زارعی، اثرات ژل آلوئه ورا و زمان انبارمانی بر برخی شاخص های بیوشیمیایی آریل های تازه انار با حداقل فرآوری. فصلنامه تولیدات گیاهی، 1398؛ 42(4): 4. magiran.com/p2072369
Mokhtar Heidari , Madineh Taheri, Mehdi Zarei, Effects of Aloe vera Gel and Storage Duration on Some Biochemical Indices in Minimally Processed Pomegranate Fresh Arils, The Plant Production, 2019; 42(4): 4. magiran.com/p2072369
مختار حیدری، مدینه طاهری، مهدی زارعی، "اثرات ژل آلوئه ورا و زمان انبارمانی بر برخی شاخص های بیوشیمیایی آریل های تازه انار با حداقل فرآوری"، فصلنامه تولیدات گیاهی 42، شماره 4 (1398): 4. magiran.com/p2072369
Mokhtar Heidari , Madineh Taheri, Mehdi Zarei, "Effects of Aloe vera Gel and Storage Duration on Some Biochemical Indices in Minimally Processed Pomegranate Fresh Arils", The Plant Production 42, no.4 (2019): 4. magiran.com/p2072369
مختار حیدری، مدینه طاهری، مهدی زارعی، (1398). 'اثرات ژل آلوئه ورا و زمان انبارمانی بر برخی شاخص های بیوشیمیایی آریل های تازه انار با حداقل فرآوری'، فصلنامه تولیدات گیاهی، 42(4)، صص.4. magiran.com/p2072369
Mokhtar Heidari , Madineh Taheri, Mehdi Zarei, (2019). 'Effects of Aloe vera Gel and Storage Duration on Some Biochemical Indices in Minimally Processed Pomegranate Fresh Arils', The Plant Production, 42(4), pp.4. magiran.com/p2072369
مختار حیدری؛ مدینه طاهری؛ مهدی زارعی. "اثرات ژل آلوئه ورا و زمان انبارمانی بر برخی شاخص های بیوشیمیایی آریل های تازه انار با حداقل فرآوری". فصلنامه تولیدات گیاهی، 42 ،4 ، 1398، 4. magiran.com/p2072369
Mokhtar Heidari ; Madineh Taheri; Mehdi Zarei. "Effects of Aloe vera Gel and Storage Duration on Some Biochemical Indices in Minimally Processed Pomegranate Fresh Arils", The Plant Production, 42, 4, 2019, 4. magiran.com/p2072369
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال