ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا میرزاجانی، مجید مجیدیان، غلامرضا محسن آبادی، (1398). تاثیر مصرف کودهای زیستی بر عملکرد کیفی و کمی گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis)، فصلنامه تولیدات گیاهی، 42(4)، 5. magiran.com/p2072370
Mohammad Reza Mirzajani, Majid Majidian , Gholam Reza Mohsenabadi, (2019). Effect of biofertilizer application on yield quality and quantity of lemon balm (Melissa officinalis), The Plant Production, 42(4), 5. magiran.com/p2072370
محمدرضا میرزاجانی، مجید مجیدیان، غلامرضا محسن آبادی، تاثیر مصرف کودهای زیستی بر عملکرد کیفی و کمی گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis). فصلنامه تولیدات گیاهی، 1398؛ 42(4): 5. magiran.com/p2072370
Mohammad Reza Mirzajani, Majid Majidian , Gholam Reza Mohsenabadi, Effect of biofertilizer application on yield quality and quantity of lemon balm (Melissa officinalis), The Plant Production, 2019; 42(4): 5. magiran.com/p2072370
محمدرضا میرزاجانی، مجید مجیدیان، غلامرضا محسن آبادی، "تاثیر مصرف کودهای زیستی بر عملکرد کیفی و کمی گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis)"، فصلنامه تولیدات گیاهی 42، شماره 4 (1398): 5. magiran.com/p2072370
Mohammad Reza Mirzajani, Majid Majidian , Gholam Reza Mohsenabadi, "Effect of biofertilizer application on yield quality and quantity of lemon balm (Melissa officinalis)", The Plant Production 42, no.4 (2019): 5. magiran.com/p2072370
محمدرضا میرزاجانی، مجید مجیدیان، غلامرضا محسن آبادی، (1398). 'تاثیر مصرف کودهای زیستی بر عملکرد کیفی و کمی گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis)'، فصلنامه تولیدات گیاهی، 42(4)، صص.5. magiran.com/p2072370
Mohammad Reza Mirzajani, Majid Majidian , Gholam Reza Mohsenabadi, (2019). 'Effect of biofertilizer application on yield quality and quantity of lemon balm (Melissa officinalis)', The Plant Production, 42(4), pp.5. magiran.com/p2072370
محمدرضا میرزاجانی؛ مجید مجیدیان؛ غلامرضا محسن آبادی. "تاثیر مصرف کودهای زیستی بر عملکرد کیفی و کمی گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis)". فصلنامه تولیدات گیاهی، 42 ،4 ، 1398، 5. magiran.com/p2072370
Mohammad Reza Mirzajani; Majid Majidian ; Gholam Reza Mohsenabadi. "Effect of biofertilizer application on yield quality and quantity of lemon balm (Melissa officinalis)", The Plant Production, 42, 4, 2019, 5. magiran.com/p2072370
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال