ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سارا پروین، محمد حسین دانشور، امین لطفی جلال آبادی، (1398). باززایی درون شیشه ای گیاه زعفران زینتی (.Crocus vernus L) با استفاده از تنظیم کننده های رشد گیاهی، فصلنامه تولیدات گیاهی، 42(4)، 6. magiran.com/p2072371
Sara Parvin, Mohammad Hosein Daneshvar , Amin Lotfi Jalal Abadi, (2019). In vitro regeneration of ornamental crocus (Crocus vernus L.) by using plant growth regulators, The Plant Production, 42(4), 6. magiran.com/p2072371
سارا پروین، محمد حسین دانشور، امین لطفی جلال آبادی، باززایی درون شیشه ای گیاه زعفران زینتی (.Crocus vernus L) با استفاده از تنظیم کننده های رشد گیاهی. فصلنامه تولیدات گیاهی، 1398؛ 42(4): 6. magiran.com/p2072371
Sara Parvin, Mohammad Hosein Daneshvar , Amin Lotfi Jalal Abadi, In vitro regeneration of ornamental crocus (Crocus vernus L.) by using plant growth regulators, The Plant Production, 2019; 42(4): 6. magiran.com/p2072371
سارا پروین، محمد حسین دانشور، امین لطفی جلال آبادی، "باززایی درون شیشه ای گیاه زعفران زینتی (.Crocus vernus L) با استفاده از تنظیم کننده های رشد گیاهی"، فصلنامه تولیدات گیاهی 42، شماره 4 (1398): 6. magiran.com/p2072371
Sara Parvin, Mohammad Hosein Daneshvar , Amin Lotfi Jalal Abadi, "In vitro regeneration of ornamental crocus (Crocus vernus L.) by using plant growth regulators", The Plant Production 42, no.4 (2019): 6. magiran.com/p2072371
سارا پروین، محمد حسین دانشور، امین لطفی جلال آبادی، (1398). 'باززایی درون شیشه ای گیاه زعفران زینتی (.Crocus vernus L) با استفاده از تنظیم کننده های رشد گیاهی'، فصلنامه تولیدات گیاهی، 42(4)، صص.6. magiran.com/p2072371
Sara Parvin, Mohammad Hosein Daneshvar , Amin Lotfi Jalal Abadi, (2019). 'In vitro regeneration of ornamental crocus (Crocus vernus L.) by using plant growth regulators', The Plant Production, 42(4), pp.6. magiran.com/p2072371
سارا پروین؛ محمد حسین دانشور؛ امین لطفی جلال آبادی. "باززایی درون شیشه ای گیاه زعفران زینتی (.Crocus vernus L) با استفاده از تنظیم کننده های رشد گیاهی". فصلنامه تولیدات گیاهی، 42 ،4 ، 1398، 6. magiran.com/p2072371
Sara Parvin; Mohammad Hosein Daneshvar ; Amin Lotfi Jalal Abadi. "In vitro regeneration of ornamental crocus (Crocus vernus L.) by using plant growth regulators", The Plant Production, 42, 4, 2019, 6. magiran.com/p2072371
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال