ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابراهیم حبیبی، یوسف نیک نژاد، هرمز فلاح، سلمان دستان، داود براری تاری، (1398). برآورد خلاء عملکرد برنج با استفاده از روش تحلیل مقایسه کارکرد (CPA) در آمل و رشت، فصلنامه تولیدات گیاهی، 42(4)، 7. magiran.com/p2072372
Ebrahim Habib, Yosoof Niknezhad, Hormoz Fallah, Salman Dastan , Davood Barari Tari, (2019). Estimation of yield gap of rice by comparative performance analysis (CPA) in the Amol and Rasht regions, The Plant Production, 42(4), 7. magiran.com/p2072372
ابراهیم حبیبی، یوسف نیک نژاد، هرمز فلاح، سلمان دستان، داود براری تاری، برآورد خلاء عملکرد برنج با استفاده از روش تحلیل مقایسه کارکرد (CPA) در آمل و رشت. فصلنامه تولیدات گیاهی، 1398؛ 42(4): 7. magiran.com/p2072372
Ebrahim Habib, Yosoof Niknezhad, Hormoz Fallah, Salman Dastan , Davood Barari Tari, Estimation of yield gap of rice by comparative performance analysis (CPA) in the Amol and Rasht regions, The Plant Production, 2019; 42(4): 7. magiran.com/p2072372
ابراهیم حبیبی، یوسف نیک نژاد، هرمز فلاح، سلمان دستان، داود براری تاری، "برآورد خلاء عملکرد برنج با استفاده از روش تحلیل مقایسه کارکرد (CPA) در آمل و رشت"، فصلنامه تولیدات گیاهی 42، شماره 4 (1398): 7. magiran.com/p2072372
Ebrahim Habib, Yosoof Niknezhad, Hormoz Fallah, Salman Dastan , Davood Barari Tari, "Estimation of yield gap of rice by comparative performance analysis (CPA) in the Amol and Rasht regions", The Plant Production 42, no.4 (2019): 7. magiran.com/p2072372
ابراهیم حبیبی، یوسف نیک نژاد، هرمز فلاح، سلمان دستان، داود براری تاری، (1398). 'برآورد خلاء عملکرد برنج با استفاده از روش تحلیل مقایسه کارکرد (CPA) در آمل و رشت'، فصلنامه تولیدات گیاهی، 42(4)، صص.7. magiran.com/p2072372
Ebrahim Habib, Yosoof Niknezhad, Hormoz Fallah, Salman Dastan , Davood Barari Tari, (2019). 'Estimation of yield gap of rice by comparative performance analysis (CPA) in the Amol and Rasht regions', The Plant Production, 42(4), pp.7. magiran.com/p2072372
ابراهیم حبیبی؛ یوسف نیک نژاد؛ هرمز فلاح؛ سلمان دستان؛ داود براری تاری. "برآورد خلاء عملکرد برنج با استفاده از روش تحلیل مقایسه کارکرد (CPA) در آمل و رشت". فصلنامه تولیدات گیاهی، 42 ،4 ، 1398، 7. magiran.com/p2072372
Ebrahim Habib; Yosoof Niknezhad; Hormoz Fallah; Salman Dastan ; Davood Barari Tari. "Estimation of yield gap of rice by comparative performance analysis (CPA) in the Amol and Rasht regions", The Plant Production, 42, 4, 2019, 7. magiran.com/p2072372
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال