ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمد حسن مرتضوی، سلاله نجفی مرغملکی، حسین معتمدی، (1398). بررسی تغییرات ترکیبات فیتوشیمیایی میوه خرما رقم برحی طی روند نمو و رسیدن، فصلنامه تولیدات گیاهی، 42(4)، 8. magiran.com/p2072373
Mohamadhasan Mortazavi , Solaleh Najafi Marghmaleki, Hossein Motamedi, (2019). The Study of Changes in Phytochemical Compounds of Date Fruit cv. Barhee during Development and Ripening, The Plant Production, 42(4), 8. magiran.com/p2072373
سید محمد حسن مرتضوی، سلاله نجفی مرغملکی، حسین معتمدی، بررسی تغییرات ترکیبات فیتوشیمیایی میوه خرما رقم برحی طی روند نمو و رسیدن. فصلنامه تولیدات گیاهی، 1398؛ 42(4): 8. magiran.com/p2072373
Mohamadhasan Mortazavi , Solaleh Najafi Marghmaleki, Hossein Motamedi, The Study of Changes in Phytochemical Compounds of Date Fruit cv. Barhee during Development and Ripening, The Plant Production, 2019; 42(4): 8. magiran.com/p2072373
سید محمد حسن مرتضوی، سلاله نجفی مرغملکی، حسین معتمدی، "بررسی تغییرات ترکیبات فیتوشیمیایی میوه خرما رقم برحی طی روند نمو و رسیدن"، فصلنامه تولیدات گیاهی 42، شماره 4 (1398): 8. magiran.com/p2072373
Mohamadhasan Mortazavi , Solaleh Najafi Marghmaleki, Hossein Motamedi, "The Study of Changes in Phytochemical Compounds of Date Fruit cv. Barhee during Development and Ripening", The Plant Production 42, no.4 (2019): 8. magiran.com/p2072373
سید محمد حسن مرتضوی، سلاله نجفی مرغملکی، حسین معتمدی، (1398). 'بررسی تغییرات ترکیبات فیتوشیمیایی میوه خرما رقم برحی طی روند نمو و رسیدن'، فصلنامه تولیدات گیاهی، 42(4)، صص.8. magiran.com/p2072373
Mohamadhasan Mortazavi , Solaleh Najafi Marghmaleki, Hossein Motamedi, (2019). 'The Study of Changes in Phytochemical Compounds of Date Fruit cv. Barhee during Development and Ripening', The Plant Production, 42(4), pp.8. magiran.com/p2072373
سید محمد حسن مرتضوی؛ سلاله نجفی مرغملکی؛ حسین معتمدی. "بررسی تغییرات ترکیبات فیتوشیمیایی میوه خرما رقم برحی طی روند نمو و رسیدن". فصلنامه تولیدات گیاهی، 42 ،4 ، 1398، 8. magiran.com/p2072373
Mohamadhasan Mortazavi ; Solaleh Najafi Marghmaleki; Hossein Motamedi. "The Study of Changes in Phytochemical Compounds of Date Fruit cv. Barhee during Development and Ripening", The Plant Production, 42, 4, 2019, 8. magiran.com/p2072373
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال