ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام جباری، شهرام سعیدی، (1398). یک روش جدید برای حل مسئله حمل و نقل عمومی با استفاده از برنامه ریزی خطی و الگوریتم فراابتکاری ترکیبی PS-ACO، فصلنامه مهندسی حمل و نقل، 11(2)، 353-371. magiran.com/p2072392
Elham Jabbari, Shahram Saeidi , (2019). Solving the Public Transportation Problem Using Linear Programming and hybrid PS-ACO Meta-heuristic Method, Journal of Transportation Engineering, 11(2), 353-371. magiran.com/p2072392
الهام جباری، شهرام سعیدی، یک روش جدید برای حل مسئله حمل و نقل عمومی با استفاده از برنامه ریزی خطی و الگوریتم فراابتکاری ترکیبی PS-ACO. فصلنامه مهندسی حمل و نقل، 1398؛ 11(2): 353-371. magiran.com/p2072392
Elham Jabbari, Shahram Saeidi , Solving the Public Transportation Problem Using Linear Programming and hybrid PS-ACO Meta-heuristic Method, Journal of Transportation Engineering, 2019; 11(2): 353-371. magiran.com/p2072392
الهام جباری، شهرام سعیدی، "یک روش جدید برای حل مسئله حمل و نقل عمومی با استفاده از برنامه ریزی خطی و الگوریتم فراابتکاری ترکیبی PS-ACO"، فصلنامه مهندسی حمل و نقل 11، شماره 2 (1398): 353-371. magiran.com/p2072392
Elham Jabbari, Shahram Saeidi , "Solving the Public Transportation Problem Using Linear Programming and hybrid PS-ACO Meta-heuristic Method", Journal of Transportation Engineering 11, no.2 (2019): 353-371. magiran.com/p2072392
الهام جباری، شهرام سعیدی، (1398). 'یک روش جدید برای حل مسئله حمل و نقل عمومی با استفاده از برنامه ریزی خطی و الگوریتم فراابتکاری ترکیبی PS-ACO'، فصلنامه مهندسی حمل و نقل، 11(2)، صص.353-371. magiran.com/p2072392
Elham Jabbari, Shahram Saeidi , (2019). 'Solving the Public Transportation Problem Using Linear Programming and hybrid PS-ACO Meta-heuristic Method', Journal of Transportation Engineering, 11(2), pp.353-371. magiran.com/p2072392
الهام جباری؛ شهرام سعیدی. "یک روش جدید برای حل مسئله حمل و نقل عمومی با استفاده از برنامه ریزی خطی و الگوریتم فراابتکاری ترکیبی PS-ACO". فصلنامه مهندسی حمل و نقل، 11 ،2 ، 1398، 353-371. magiran.com/p2072392
Elham Jabbari; Shahram Saeidi . "Solving the Public Transportation Problem Using Linear Programming and hybrid PS-ACO Meta-heuristic Method", Journal of Transportation Engineering, 11, 2, 2019, 353-371. magiran.com/p2072392
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال